Viktig reform for regionalt folkestyre

Fylkesleder skriver i en kommentar til komiteinnstillingen til den nye forvaltningsreformen at den er et viktig steg for økt regionalt folkestyre, men stopper muligheten for å få sykehusene tilbake.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kommunal og forvaltningskomiteen har lagt fram sin innstilling til forvaltningsreformen. Venstre ønsker tre forvaltningsnivåer, og det er således ikke unaturlig å følge regjeringspartiene i komitéinnstillingen, som i det hele ligner svært mye på det Venstre kom fram til under Kommunalkonferansen i høst. Der landet Venstre på modellen enhetsfylket, og den nye fylkeskommunen kunne gjerne være større enn i dag.

For smått for sykehus
Troms Venstre er imidlertid redd for at geografi og oppgaver i større grad burde ha vært sett i sammenheng. Uten større regioner enn foreslått blir det nærmest umulig å flytte sykehusene tilbake til regionalt nivå. For Troms Venstre har det vært et hovedargument at regionene må ha en viss størrelse for å få overført stort ansvar og store oppgaver fra Staten. Prosjekt Nord-Norge strander også på at Finnmark og Nordland ikke ønsker større fylker. Men så har Venstre samtidig uttrykt at sammenslåinger må baseres på frivillighet, og det må da respekteres at våre nabofylker i nord også har sin stemme. Resultatet blir imidlertid at det blir færre store oppgaver enn det kunne ha blitt.

Åpner for forsøk og justeringer
Reformen åpner likevel for grenseflyttinger, og for Troms og for Harstad sin del, er det viktig å komme fram til en fylkesinndeling som gir bedre løsninger og slagkraft for den folkerike regionen rundt byen i Sør-Troms. Muligheten for forsøksvirksomhet i den nye reformen tilsier at det fortsatt er muligheter for å finne gode regionale løsninger både på dette feltet og andre.

Mer frihet – mer ansvar
Det viktigste ved reformen er at fylkesmannsoppgaver og en del andre statsoppgaver overføres den nye fylkeskommunen. "Øvrige riksveger" overføres til fylkeskommunen, som også skal dele eierskapet med Staten i Innovasjon Norge. Fylkeskommunen gis større frihet ved fordelingen av spillemidler. Troms Venstre er godt fornøyd med at det opprettes regionale forskningsfond, at det overføres ansvar og midler for forskning og utredning på skolefeltet. Høyskolene og universitetene forblir statlige, slik Troms Venstre har ønsket i høringene.

Fylkesmannen har gjort viktig arbeid i fylkene, men det er utvilsom mest riktig å overføre alle oppgavene til folkevalgt regionalt nivå, utenom klagebehandling, innsigelse, lovlighetskontroll og tilsyn. Det innebærer også at fylkeskommunen nå skal få større ansvar innenfor miljø og landbruk. Fylkeskommunen overtar også fordeling av skjønnsmidler.

Troms Venstre mener at tre forvaltningsnivåer og flere oppgaver til fylkeskommunene og kommunene gir mer folkestyre og større tyngde i forhold til statsmakta. Oppgavenes størrelse og omfang vil imidlertid begrenses av geografisk omfang og inndeling av de nye fylkene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**