Barne- og ungdomskriminalitet

Blind vold, ran og andre former for kriminalitet begått av barn og ungdom har økt kraftig de siste årene, spesielt i storbyene. Det er viktig å gå bak tallene for å avdekke årsaken til dette. Enkelte miljøer av innvandrerungdom bidrar sterkt til denne økningen. Dette henger sammen med at disse ungdommene er overrepresentert på fattigdomsstatistikken. Derfor må en sette i verk tiltak rettet mot disse gruppene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Det er av avgjørende betydning å snu unge lovbrytere i tide. Dette må gjøres gjennom et samarbeid mellom barnevern, skoleverket, foreldre og frivillige organisasjoner i nærmiljøet. Ungdommenes egen delaktighet bør stå sentralt. Initiativer for å etablere tverrkulturelle og ikkevoldelige ungdomsaktiviteter må støttes.

Fengsel er ikke egnet som straffereaksjon mot unge lovbrytere. Forebyggende arbeid gjennom barne- og ungdomstiltak og skole må prioriteres. Foreldre må informeres og ansvarliggjøres. Ungdomskriminelle kan ivaretas innenfor Lov om Barnevernstjenester. For førstegangsforbrytere mellom 12 og 15 år må konfliktråd bli brukt. Konfliktråd er en rask reaksjonsform, der et møte ansikt til ansikt med offeret har god forebyggende virkning. Det må legges til rette for ordninger i regi av barnevernet hvor den enkelte får en sjanse til å gjøre opp for seg, bøte på skade eller lignende. Et vellykket forebyggende arbeid krever også at ulike deler av hjelpeapparatet samarbeider, og praktiserer regelverkets muligheter for unntak fra taushetsplikt.

Det må utvikles systematiske tiltak for å forebygge kriminalitet. En nøkkel til dette arbeidet er forvaltningssamarbeid mellom skolen, barnevernet, politi og helsevesen. Det må her læres av erfaringer som er gjort i andre land som har søkt forebygging. Det må særlig utvikles systematiske tiltak for ungdommer som er i stor risiko for å utvikle kriminell adferd.

Barnevernet må i dag umiddelbart varsle foresatte om det har innledet utredning av en mindreårig. Det utgjør i blant et hinder for å hjelpe unge som trues av sine egne familier. Det må i spesielle tilfeller være mulig å handle uten foresattes kunnskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**