Bedre beredskap mot ulykker og samfunnets sårbarhet

Venstre vil gjøre det enklere å komme i kontakt med nødetatene politi, helse og brannvesen, ved å innføre ett nødnummer. For å sikre kommunikasjonen mellom de tre nødetatene uten mulighet for avlytting eller sabotasje vil Venstre støtte byggingen av et nytt digitalt nødkommunikasjonssamband i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

For å bedre redningsberedskapen langs kysten går Venstre inn for bygging av en ny redningshelikopterbase på Nordvestlandet, og raskere reaksjonstid for helikoptrene.

Samfunnets økende sårbarhet i forhold til IT-systemer, energi og vannforsyning krever økt bevissthet og ansvar i de ulike samfunnssektorer. Det krever at totalansvaret forankres i ett departement. Venstre ønsker også å opprette én samlet ulykkeskommisjon for de ulike transportformene, og ett samlet tilsyn for disse og andre vitale samfunnsfunksjoner som IT-systemer, energi og vannforsyning.

Utviklingen går i retning av at en stadig økende andel av samfunnets produksjon av varer og tjenester overlates til markedet, samtidig som vår avhengighet av disse varene og tjenestene øker. Venstre mener det er behov for å vurdere rikets sikkerhet og hvordan nasjonale interesser best kan ivaretas for vital infrastruktur både ut i fra hva samfunnet må eie og hvordan en kan sikre samfunnets interesser i forhold til privat eie.

Venstre vil styrke samfunnets evne til rask, effektiv og operativ krisehåndtering ved uventede og til dels ukjente typer katastrofer med stort omfang hjemme og ute.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**