Bedre framkommelighet over hele landet

Et godt samferdselstilbud er avgjørende for å nå viktige nasjonale mål knyttet til verdiskapning og velferd, næringsutvikling og regional utvikling. Venstre vil satse på bedre framkommelighet mellom regionene for å fremme verdiskapning, utvikling av levedyktige distrikter, vekstkraftige bo- og arbeidsmarkeder og dekke næringslivets transportbehov. Bilen er et nødvendig fremkomstmiddel i store deler av landet. Samtidig må det legges til rette for innføring av mer miljøvennlige biler samt mindre bilbruk i større byområder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Næringslivet er avhengig av å transportere varene sine over til dels store avstander. Det er derfor nødvendig med effektive transportkorridorer til markedene både i Norge og ut av Norge. Bompengefinansiering sammen med økte statlige bevilgninger vil gi raskere utbygging av stamveinettet, bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet. Samtidig må innsatsen mot rassikring og utbedring av flaskehalser styrkes vesentlig.

Venstre vil utrede og konsekvensanalysere potensialet for et høyhastighets-jernbanenett etter europeisk standard på de mest trafikkerte strekningene i Norge og til våre naboland. Dette for å redusere reise- og frakttidene og transportkostnadene for næringslivet og for samfunnet. Samferdselens belastninger på natur, helse og miljø må reduseres kraftig for å kunne utvikle vekstkraftige regioner og styrke Norges konkurranseevne i et europeisk marked. En ny infrastruktur vil legge grunnlaget for knoppskyting og økt verdiskaping, større bo- og arbeidsmarkeder, kortere avstander til kunder og leverandører i inn- og utland, bedre flyt i veitrafikken og med større sikkerhet.

Venstre vil nå viktige mål i klimapolitikken uten å påføre næringslivet og husholdningene store belastninger ved å legge til rette for et miljøvennlig, kundefinansiert og konkurransedyktig transportsystem på høyde med handelspartnere og konkurrenter i Europa.

Et overordnet mål er at transport skjer på en mest mulig miljøvennlig måte, og transportprisen må inkludere de direkte og indirekte kostnader som de påfører samfunnet. Godstrafikk bør i større grad overføres til sjø og bane. Bruk av ny teknologi, blant annet gassferger, vil bidra til reduserte utslipp. Bedre overvåking, merking og vedlikehold av seilingsleder langs kysten må gis høyere prioritet av hensyn til sikkerheten til sjøs og faren for miljøskadelige utslipp.

Venstre mener et nasjonalt lufthavnnett er en viktig del av et helhetlig samferdselstilbud. Venstre vil sikre ressurser til flyplassene i distriktene og styrke økonomien i flyplassnettet gjennom effektivisering, bruk av anbudskonkurranse ved kjøp av flyruter og ved strukturendringer.

På sjøsiden vil Stad Skipstunnel være et prosjekt som vil sikre skipstrafikken forbi Norges mest værharde sjøstykke Stadhavet. Dette må gjennomføres i neste planperiode som et nasjonalt anlegg.

Det er et viktig mål for Venstre at personer med nedsatt bevegelsesevne skal møte færrest mulig hindringer i transportsystemet. Venstre mener det skal være et mål at all kollektivtrafikk skal være tilgjengelig for personer med redusert funksjonsevne innen 2010. Kravene til universell tilgjengelighet i utformingen av infrastruktur og ved offentlige kjøp av transporttjenester må derfor skjerpes.

Det offentlige har fortsatt et klart ansvar for kvaliteten på tjenestene og vil bli klarere i sine kvalitetskrav til hvordan tjenestene utføres. Venstre vil fortsette arbeidet for mer markedsrettet utbygging, drift og vedlikehold av infrastrukturen i alle transportsektorer. Blant annet vil dette dreie seg om økt konkurranse på jernbane, en fortsatt liberal ekspressbusspolitikk og en gradvis konkurranseutsetting av riksveifergene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**