Det frivillige organisasjonsliv

Det frivillige organisasjonsliv er en viktig del av det sivile samfunn. Det frivillige Norge bidrar med uegennyttig innsats i samfunnet uten å være styrt av offentlige eller kommersielle interesser. Det frivillige Norge har en selvstendig rolle å spille gjennom sin uavhengighet fra offentlig sektor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Et aktivt organisasjonsliv og stor innsats av frivillige er en forutsetning for et levende demokrati, og lokalmiljøer med sterke sosiale nettverk. Det frivillige organisasjonsliv blir etter Venstres syn i altfor stor grad utsatt for kommunal og statlig regulering og overstyring.

Venstre vil sette det frivillige Norge fri. Det er organisasjonene selv, ikke byråkratene, som vet best hvordan deres arbeid skal organiseres. Offentlige støtteordninger må støtte opp under organisasjonenes frihet og uavhengighet. Ingen får så mye aktivitet ut av hver krone som det frivillige Norge, der det meste av arbeidet er frivillig og ulønnet. Spesielt gjelder dette arbeid blant barn og unge og arbeid med integrering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**