Det leves ulike liv, heldigvis

Samfunnet har endret seg dramatisk de siste tiårene. Det leves mye mer ulike liv og i ulike familieforhold. Staten skal ikke definere hvilken familieform som er den beste, men sørge for trygge rammer uansett hvilken familieform den enkelte velger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Venstres familiepolitikk tar utgangspunkt i at den enkelte familie skal ha stor frihet til å finne de løsninger som passer dem best. For Venstre er respekt for ulike valg viktig.

Fra fødselspermisjon til fleksibel barnepermisjon
Tid sammen er en utfordring for mange småbarnsfamilier. Venstre ønsker å erstatte dagens ordning med fødselspermisjon i barnets første leveår med en fleksibel barnepermisjon som innebærer en tidskonto-ordning pr. barn på 15 måneder som foreldrene selv disponerer. Ordningen innebærer at foreldre med utgangspunkt i egne behov velger om de ønsker å være hjemme med barna på heltid en periode, jobbe i redusert stilling eller om de ønsker lenger ferie mens barna er små. Venstre vil at hver av foreldrene tar minimum 3 av disse 15 månedene. Barnepermisjonsordningen gjelder fram til barnet fyller 16 år. Venstres reform av fødselspermisjonsordningen vil skape økt reell frihet for småbarnsfamilier samtidig som ordningen er enkel å forstå og administrere. For å sikre forutsigbarhet for arbeidsgiver må uttak av permisjonstid som hovedregel avtales mellom arbeidstager og arbeidsgiver 3 måneder før uttak.

Venstre vil dessuten gjøre reglene i dagens fødselspermisjon mer fleksible og rettferdige. Venstre vil derfor fjerne omsorgskriteriet som tilsier at far kun kan ta ut deler av fødselspermisjonen dersom det foreligger et omsorgsbehov og øke "fedrekvoten" opp på nivå med "mødrekvoten" (9 uker). Venstre vil også gi far selvstedig rett til fødselspermisjon og til individuell lønnskompensasjon i perioden utover vanlig "fedrekvote". I forbindelse med fødsel i lesbiske partnerskap må den fødendes partner omfattes av det som i regelverket omtales som "fars rettigheter" i de tilfellene der den biologiske far er ukjent.

I tillegg vil Venstre fjerne avkortningen i fødselspermisjonen ved fødsel både før og etter termin. Venstre vil også gjeninnføre ordningen med overgangsstønad ved fødsel for studenter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**