En IT-nasjon i verdensklasse

Informasjonsteknologien gir helt nye verktøy for den enkelte, for tilretteleggingen av offentlige tjenester og for ny næringsvirksomhet i alle deler av landet. Norge bør ha som mål å være en IT-nasjon i verdensklasse på alle områder i samfunnet. Det offentlige har sitt største ansvar i å sørge for at informasjonssamfunnet blir for alle, og hindre at det oppstår et teknologisk klasseskille.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Ny digital teknologi er i ferd med å sammensmelte overføringen av lyd, bilde og tekst, og skape behov for langt større overføringskapasitet i tele- og datanettene. Venstre ønsker en nasjonal satsing på bredbåndsnett, i et samspill mellom offentlige og private aktører. Markedet vil selv sørge for utbyggingen i det meste av landet. Myndighetene bør bare betale for utbygging der private aktører eventuelt ikke gjør det for egen regning. Det offentlige vil også spille en viktig rolle som etterspørrer av bredbåndstjenester. Utbygging i spredtbygde områder kan skje ved at kommuner og lokale bedrifter går sammen om å bestille, slik at det blir bredbåndstilbud til alle.

Venstre vil motvirke utvidelser av dagens patentsystem, som vil føre til at det blir mulig å patentere ideer, algoritmer og dataprogrammer. Slike utvidelser begrenser fri konkurranse ved at de største selskapene «byttelåner» patenter, og skaper en konkurransesituasjon som hindrer andre aktører markedstilgang og utviklingen av nye ideer og teknologi

Venstre mener et viktig offentlig bidrag må være å satse på avanserte tjenester som krever bredbåndsnett, og skaper en mer brukervennlig offentlig sektor. Eksempler på det er telemedisin, døgnåpen forvaltning, og tjenester som knytter alle norske skoler til bredbåndsnettet. Offentlige kunnskapsbaser som biblioteker etc. må gjøres lettere tilgjengelig via nettet.

For å gjøre internetthandel enklere, vil Venstre forenkle regelverket for verdi- og postordresendinger fra utlandet slik at kostnadene ved gebyrer og fortolling reduseres. Det må også gjennomføres en koordinert innføring og bruk av elektronisk signatur.

Venstre ønsker en offentlig storsatsing på å ta i bruk nye innovative tele- og dataløsninger innenfor helsevesen, politi og rettsvesen og andre etater hvor arbeidskraft kan overføres fra rutinepreget papirarbeid til utadrettet virksomhet.

Venstre vil arbeide for at Norge skal bli verdens fremste og mest nyskapende energinasjon. Vi vil utarbeide en strategi for verdiskaping der våre fortrinn som miljøvennlig energinasjon er grunnlaget, og der en offensiv satsing på forskning på fremtidens energiformer og konkurransefremmende rammebetingelser er basis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**