Engasjement og deltakelse i demokratiet

Et sosialliberalt parti vil ha et demokrati basert på uavhengighet og åpenhet. Den enkelte borger må sikres nærhet til, og størst mulig innflytelse over politiske avgjørelser. Synkende politisk interesse er en utfordring for demokratiet, fordi det overlater viktige beslutninger til andre enn folkevalgte organ.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Borgernes innflytelse og innsyn i demokratiske prosesser er avgjørende for statens legitimitet i befolkningen. Derfor må det politiske styringssystemet og beslutningsprosessene organiseres slik at flest mulig har anledning til å bidra og delta.

Åpenhet og innsyn i beslutningsprosessene er viktig for at alle borgere skal kunne orientere seg i og delta i folkestyret. Borgerne skal kunne delta på egne premisser, uten at det kreves spesialkompetanse. Åpenhet hindrer maktmisbruk og er en forutsetning for tillit.

Venstre mener det offentlige må være sterk i sine kjerneoppgaver. Statens primære oppgaver er å gi borgerne trygghet, like muligheter og reell valgfrihet. Staten skal ikke være en formynder eller drive utstrakt næringsvirksomhet. Dette krever nye og klare grenser mellom stat og det sivile samfunn, mellom stat og marked. Staten skal være borgernes stat. Det må også være en ryddig og klar fordeling mellom lovgivende, dømmende og utøvende makt.

Borgernes stat skal aktivt bidra til å forhindre maktkonsentrasjoner og monopoldannelser, både i forhold til det politiske styresett og innen det private næringsliv og offentlig forvaltning. Venstre ser med bekymring på at få foretak eller kjeder dominerer flere og flere bransjer. Det er en sterk konsentrasjon av makt som er helt utenfor den folkevalgte styringen. Forbrukermakt er en sterk motmakt til dette, dvs. når forbrukerne selv velger eller velger bort produkter. Konkurranse er et kraftfullt redskap for å bekjempe maktkonsentrasjon og stimulere til utvikling. Dette forutsetter at lovgivningen og håndhevingsorgan sikrer likeverdig konkurranse.

Vår største demokratiutfordring er å gjenreise det lokale folkestyret. Venstres idéer om et levende folkestyre forutsetter at de lokale og regionale forvaltningsnivåene har rammevilkår som gir muligheter til å skape et godt tjenestetilbud for sine innbyggere. Venstre vil derfor grunnlovsfeste det lokale selvstyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**