Et enklere Norge

Offentlige regler, skjemaer og påbud har ofte en velment hensikt, men fører til unødige rapporteringskrav og kompliserte regelverk som er til hinder for både mennesker og bedrifter.
Arbeidet med å gjøre statlig forvaltning i Norge enklere må intensiveres. Venstres mål er å redusere småbedriftenes skjemabelastning med en tredjedel de neste fire årene — gjennom samordning av skjemaer, full gjennomgang av forskriftsjungelen og en samordnet elektronisk innrapportering av data til det offentlige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Venstre vil ha slutt på at ulike offentlige etater spør bedriftene om tilnærmet samme opplysninger. Venstre mener alle nye lover og regler som angår næringslivet bør forhåndstestes på et bedriftspanel for å unngå uforutsette konsekvenser. Venstre går inn for at forskrifter faller bort hvis de ikke aktivt vedtas på nytt, såkalt solnedgangslovgivning. Dette vil føre til en betydelig forenkling i forskriftsjungelen.

Det offentliges stilling som regulator og kontrollør i markedet bør forsterkes. Venstres ønsker derfor å styrke konkurransetilsynet og Kredittilsynet betydelig.

Venstre vil arbeide for forenklede regler for regnskap og revisjon for små bedrifter i startfasen, og at slike bedrifter får hjelp fra offentlige kontorer som for eksempel ligningskontorer og Brønnøysund.

Venstre finner det urimelig at små bedrifter må rapportere i like stort omfang som store bedrifter. Rapporteringen legger beslag på uforholdsmessig mye administrativ kapasitet i tillegg til å være en direkte økonomisk belastning. Venstre vil derfor vurdere å fjerne revisjonsplikten for små bedrifter etter regnskapslovens definisjon. For å sikre mindretallsaksjonærene ønsker Venstre at en aksjonær med minst 10 % av aksjene skal kunne kreve revisjon av regnskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**