Et rettferdig og aktiviserende velferdssamfunn

Mulighet for hver enkelt borger til å skape og leve det gode liv er Venstres mål for samfunnsutviklingen. Mennesker er ulike, og trenger ulike løsninger. Velferdstilbudene må alltid bygge på respekt for det enkelte menneskes integritet, og i langt større grad tilpasses den enkeltes ønsker og behov enn i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

For Venstre handler velferdspolitikk om en sterk offentlig velferdsstat som gir like muligheter, tør å prioritere dem som trenger det mest og som har respekt for at borgerne ønsker ulike løsninger. Vi må tørre å gi slipp på de store og standardiserte løsningene over hvordan folk skal leve sine gode liv, til fordel for det som passer hver enkelt. Derfor er Venstres mål et samfunn med mer frihet og mer ansvar. Og derfor er kamp mot vold og kriminalitet viktige elementer i en sosialliberal velferdspolitikk. For Venstre har kommunene en sentral rolle for å sikre velferden. Venstre er derfor opptatt av at kommunene skal gis et økonomisk handlingsrom som sikrer velferden.

Dagens velferdsstat ble til i en tid da flertallets levestandard var lav. De ordninger som var rette da er ikke nødvendigvis de rette i en tid hvor flertallet lever i velstand, mens et mindretall faller utenfor. Barn lever fremdeles i fattigdom i Norge. En voksende gruppe uføre og langtidsledige har for dårlige levekår. I de største byene lever bostedsløse og mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser under for dårlige forhold. Mange mennesker faller mellom to stoler fordi de ikke «passer inn» hos noen av de offentlige tjenestene som yter hjelp. For Venstre er det et særlig ansvar å se og lytte til disse når samfunnet skal reformeres, og det er her den sterkeste velferdssatsningen nå må komme. Et samfunn er ikke bedre enn det tilbudet det gir sine svakeste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**