Et sterkere FN

FN må styrkes og gis økt legitimitet for å sikre varig fred og stabilitet i verden. Derfor må sikkerhetsrådets sammensetning og dets virkemåte endres. Venstre støtter at Sikkerhetsrådet skal utvides med en ny kategori medlemsland og vil vurdere de to alternative forslagene til dette fra FNs høynivåpanel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

De store landenes vetorett bør svekkes, slik at det kreves to veto-stemmer for å blokkere et vedtak. Sikkerhetsrådet må kunne gi mandat til inngripen for å forhindre grove brudd på menneskerettighetene og folkemord. FNs apparat for å lede og koordinere internasjonale styrker, nødhjelp og utviklingsbistand på en effektiv og målrettet måte må styrkes. FN må i visse tilfeller kunne påta seg ansvaret for å styre et krigsherjet landområde inntil valg har blitt avholdt og lov og orden er etablert. Venstre vil at Norge skal støtte forslaget om å opprette en fredsbyggingskommisjon under Sikkerhetsrådet, for på denne måte å styrke arbeidet med forebygging og gjenoppbygging etter konflikt. Venstre støtter initiativer for å opprette en parlamentarikerforsamling i FN, som et viktig ledd i demokratiseringsprosessen på globalt nivå.

Kampen mot internasjonal terrorisme må skje i regi av FN og andre internasjonale organisasjoner, basert på respekten for menneskerettigheter. Internasjonal terrorisme må først og fremst bekjempes gjennom bedret etterretning og kontroll med finansiering av terrorisme. Urettferdig fordeling, fattigdom, undertrykkelse er en grobunn for terrorisme. Ved å ta tak i disse faktorene vil man ta reelt tak i terroren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**