Et tilgjengelig og godt helsetilbud for alle

For Venstre er det avgjørende at vi har et godt og likeverdig helsetilbud til alle som trenger det, når de trenger det. Helsevesenet må ta pasienten, pasientens lidelser og de pårørende på alvor. Informasjon, medbestemmelse og kvalitetssikring er nødvendig for at vi som pasienter skal føle trygghet når vi trenger hjelp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Det er et økende gap mellom våre forventninger og det som er medisinsk mulig på den ene siden, og det som de tilgjengelige ressurser kan gi på den annen siden.

Venstre mener at et sterkt offentlig helsevesen under demokratisk styring er den beste garantien for at de tilgjengelige helseressurser blir brukt til å skape et likeverdig tilbud med prioritering på medisinskfaglig grunnlag.

I tillegg til et offentlig helsevesen må det være rom for private aktører. Venstre ønsker å medvirke til at dagens samarbeid mellom private og offentlige helsetjenesteleverandører videreutvikles, med valgfrihet for pasientene i tråd med dagens lovgivning, og der det offentlige blir gode bestillere.

Norge er det eneste landet i Vest-Europa som ikke har offentlig finansiert tannhelsetjeneste. Det er et problem at mange fattige i Norge unnlater å oppsøke tannlege på grunn av høye kostnader. Venstre mener det er på tide at Norge innfører offentlig finansiert tannhelsetjeneste. Venstre vil derfor utrede spørsmålet om offentlig dekning av nødvendige utgifter til tannhelsebehandling.

Spesialisthelsetjenesten og styring av helseforetakene
Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Venstre ønsker sterkere demokratisk kontroll av sykehusene og den øvrige spesialisthelsetjenesten gjennom folkevalgt styring av helseforetakene. I tillegg er det viktig å etablere et sterkere organisatorisk skille mellom oppgavene som bestiller og utøver av helsetjenestene, slik at de regionale helseforetakene får en ren bestillerrolle i forhold til de lokale helseforetakene og andre offentlige sykehus og spesialisthelestjenesten for øvrig.

Venstre vil ha en gjennomgang av grunnfinansiering av helseforetakene for å sikre en rettferdig fordeling mellom dem, dog slik at Helse Nord RHF gis et tillegg på 10 %.

Venstre mener at lokalsykehusene har en nødvendig og viktig rolle. Samtidig er det klart at dagens sykehusstruktur ikke nødvendigvis samsvarer med dagens behov og muligheter. Den medisinsk-teknologiske utvikling og spesialisering innenfor medisinen, samt våre forventninger om best mulig behandlingsresultat og minst mulig risiko, fører til at mange behandlingsformer — blir samlet på færre enheter. Venstre ønsker derfor en nøye gjennomgang og vurdering av sykehusstrukturen med fokus på både et lokalt og sentralisert tjenestetilbud, herunder akuttilbud og funksjonsfordeling.

For fullverdige lokalsykehus er det naturlig å ha akuttberedskap innen indremedisin, ortopedisk kirurgi og/eller generell kirurgi, fødetjenester, anestesi tilstrekkelig for akutt indremedisin, kirurgi og fødetjenester. I tillegg må det være røntgen og laboratorietjenester som minimum dekker behovet for akuttbehandling.

Primærhelsetjenesten
Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Primærhelsetjenesten er grunnmuren i det norske helsevesenet. 90 % av all pasientbehandling skjer her. En godt fungerende primærhelsetjeneste er derfor en forutsetning for at også spesialisthelsetjenesten skal fungere.

Fastlegeordningen skal sikre alle som ønsker det listeplass hos en allmennlege, men representerer samtidig en begrensning i valgfriheten til den enkelte pasient. I tillegg representerer denne ordningen en betydelig årlig merutgift i forhold til tidligere. Venstre vil derfor at det gjennomføres en evaluering av fastlegeordningen.

Hjemmebaserte tjenester som hjemmesykepleie, hjemmehjelp og brukerstyrt assistanse representerer for mange en nødvendig betingelse for å kunne bo hjemme. Også for samfunnet er dette den beste løsningen når hjelpebehovet melder seg, både for gammel og ung. Kommunene må samtidig sørge for et syke- og aldershjemstilbud som er tilpasset behovet i en befolkning med stadig flere eldre. Det skal ikke være nødvendig å bruke sykehussenger i ventetid for sykehjemsplass. For aldersdemente og deres pårørende er det særlig viktig at det finnes et tilpasset omsorgstilbud.

Alternative behandlingsformer utgjør en viktig del av helsetilbudet for mange. Forskning må i større grad gi svar på hvilke naturlige og rimelige behandlingsformer som effektivt kan tas i bruk gjennom egenbehandling. Venstre vil øke samarbeidet mellom primærhelsetjenesten og de alternative behandlingsformene.

Tilgang på helsepersonell
Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Alle deler av helsevesenet vil i årene framover ha mangel på viktige personalgrupper. Flere utkantstrøk mangler stabil dekning av allmennlege, tannlege, jordmor og sykepleiere, og mange sykehus utenfor sentrale strøk har rekrutteringsproblemer. Det er derfor viktig at utdanning av helsepersonell planlegges i et langsiktig perspektiv, basert på en vurdering av hva vi faktisk trenger. Med økende spesialiseringsgrad er det viktig at man vurderer behovet for fortsatt generalistkompetanse. Det vil fortsatt være behov for at utenlandsk helsepersonell ønsker å jobbe i Norge, og da er det viktig å sørge for at disse er tilstrekkelig kvalifisert i forhold til norsk språk og lovgivning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**