Fiskeri og havbruk

Med vår lange kyststripe og fem ganger så mye hav som land, rår Norge over store fornybare ressurser. Klarer vi å utnytte disse optimalt, har vi potensial for en verdiskaping som kan være større og mer varig enn oljeinntektene. Med gode rammevilkår kan sjømatnæringene sikre vekst og inntektsgrunnlag langs hele kysten vår. Norge har innen fiskeri, havbruk og marin bioteknologi et stort konkurransefortrinn ut fra naturgitte forutsetninger og en omfattende kompetanse utviklet gjennom generasjoner, og gjennom målrettet forskning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Sjømatnæringene er blant våre mest konkurranseutsatte næringer. Deler av den tradisjonelle fiskeindustrien møter konkurranse fra lavkostland som Kina og de nye EU-land, samtidig som det drives med omfattende oppdrett på ulike arter i en rekke land. For Norge som høykostland må den tøffe konkurransen møtes med økt satsing på forskning, kompetanse, kvalitet og merkevarebygging. Alle ledd i sjømatnæringene må tenke marked og sluttbruker hvis vi skal evne å opprettholde en allsidig eierstruktur i sjømatnæringene. Alternativet vil være at Norge blir en ensidig leverandør av råvarer og at råvaremakten konsentreres på stadig færre hender. Venstre vil utvikle en sjømatpolitikk som sikrer en konkurransedyktig og allsidig sjømatnæring.

Erfaringene med biomarin virksomhet viser at det er store muligheter for å utvikle godt betalte produkter. Økt satsing og bedret tilrettelegging for biomarin virksomhet kan bidra til en radikal vekst i sjømatnæringene. Venstre ønsker styrket forskningsinnsats og øke tilretteleggingen for biomarin virksomhet.

I dag er det produksjon av ørret og laks som er dominerende innenfor den norske havbruksnæringen. Globalt drives det produksjon på en rekke oppdrettsarter. Også Norge har naturgitte betingelser som gir mulighet for oppdrett på flere arter. Samtidig er den norske oppdrettsnæringen i dag preget av for lite fokus på markedstilpasset produksjon. Resultatet har vært at næringen i perioder har problemer med lønnsomheten. Venstre vil i samarbeid med næringen se på tiltak som kan bidra til at næringen får en mer markedstilpasset produksjon, økt mangfold i produksjonen og økt satsing på nye oppdrettsarter. Venstre mener en havbruksnæring med vesentlig større omfang enn i dag, krever konsekvent bruk av miljøvennlig teknologi og miljøvennlige driftsformer.

Venstre ser at kystflåten i et samarbeid med reiselivsnæringen kan bidra til å utvikle nye reiselivsprodukter. Slik opplevelsesturisme kan bidra til å styrke grunnlaget for å opprettholde en sterk kystflåte.

For å lykkes med disse omstillingene er det behov for økt tilgang på risikokapital. Dette for å sikre nyskaping, produktutvikling, og satsing på eksportfremmende tiltak. Det er en forutsetning at Norge gjennom en aktiv handelspolitikk får redusert sine handelshindringer. Regelverket innenfor alle deler av sjømatsektoren må forenkles kraftig, og ha som hovedmål å sørge for miljøvennlig, bærekraftig forvaltning og lokal verdiskaping.

Sjømatnæringene har hatt og har stor betydning for bosettingen langs kysten. Det er kun ved å utvikle lønnsomme bedrifter at vi sikrer at sjømatnæringen også i fremtiden har en allsidig eierstruktur. Venstre er kritisk til så vel offentlige som private monopoler, og vil arbeide for at sjømatnæringene også i fremtiden har en allsidig struktur hvor de små bedriftene har sin naturlige plass. Venstre er mot den prising rettigheter innenfor havbruk og fiskeri har fått, og er redd for at grunnrenten fra næringen gjennom for sterk markedsmessig prising av rettigheter tappes ut av sjømatnæringen. Venstre er i mot omsettelige kvoter. Venstre vil i samarbeid med næringene vurdere tiltak som skal bidra til at grunnrenten ikke tappes ut av næringen og kystsamfunn gjennom rene markedsmessige salg av rettigheter.

På samme måte som Venstre innen landbruksnæringen har satt fokus på behovet for å produsere et mangfold av landbruksprodukter, må Venstre også innenfor sjømatnæringen bidra til at næringsaktørene produserer produkter som kan gi en merpris i markedet. Venstre vil modernisere lovverket slik at sjømatnæringene gis størst mulig lokale effekter. Det må åpnes for at opplevelsesprodukter og bearbeidingskonsepter gis større handlingsrom i lovene. Venstre er opptatt av at rammene rundt næringen fortsatt skal bidra til en differensiert struktur, og at lovene ikke skal bidra til at rettigheter samles på for få hender.

Fiskeressursene er en nasjonal ressurs og skal forvaltes nasjonalt. Venstre er imidlertid opptatt av at regionene skal få økt medbestemmelse på utformingen av fiskeripolitikken. Venstre vil ta initiativ til at det etableres forpliktende rådslag mellom nasjonale myndigheter, næringen og regionalt folkevalgte. Venstre er av distriktspolitiske grunner positiv til føringstilskudd.

Den tradisjonelle fiskerinæringen skal reguleres gjennom kvotebestemmelser slik at langtidsbeskatningen ikke er større enn det økologisk bærekraftige. Venstre vil utrede mulighetene for flerårige kvoter og for endring av kvoteåret. Det må reageres strengt på overtredelser og andre former for juks med disse kvotene. Norge skal i internasjonale forhandlinger være en pådriver for å få et mer bærekraftig fiske. Dette gjennom vårt fokus på effektiv kontroll, arbeid mot uregulert fiske og for en mer bærekraftig beskatning også i internasjonale farvann. Fastsetting av kvoter må så langt som mulig bygge på økosystemforvaltning, slik at beskatning av en art ikke truer langtidsutbytte fra andre arter. Internasjonale avtaler og effektiv kontroll må sikre den økologiske balansen i Barentshavet og Nordsjøen. Venstre vil gjennom utenrikspolitikken arbeide aktivt for å få å til en løsning i delelinjespørsmålet.

Venstre vil fremheve at sjømatnæringen samlet er den beste garanti for levende kystmiljøer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**