Flere nyetableringer gjennom kultur for entreprenørskap

Bare litt over seks prosent av arbeidsstyrken i Norge er selvstendig næringsdrivende. I tillegg viser undersøkelser av at det er få nordmenn som ønsker å være selvstendig næringsdrivende. For å sikre velferden i framtiden må vi utvikle tusenvis av nye bedrifter, og da må vi skape en kultur for å skape sin egen arbeidsplass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

I dag har selvstendige næringsdrivende mindre omfattende trygdeordninger i sammenheng med sykdom, svangerskap, fødsel og omsorg for små barn enn det andre har. Venstre vil arbeide for at selvstendige næringsdrivende likestilles med lønnsmottakere når det gjelder trygderettigheter.

Alle arbeidstakere skal få rett til å opparbeide seg tjenestepensjon. For å nå dette målet, må alle arbeidsgivere få anledning til å tilby sine ansatte en tjenestepensjonsordning. Det er ikke tilfellet i dag. Venstre vil likestille ansatte ved å fjerne begrensningene i Lov om Foretakspensjon slik at alle eneansatte i egne selskaper skal kunne få de samme skattefradragene for innbetaling til egen tjenestepensjon som ansatte i store selskaper har.

Venstre vil utvikle incentiver for private investorer som gir gründere tilgang på kapital i en tidlig fase. Det må derfor gjennomføres endringer i aksjeloven. Det må utvikles incentiver for private investorer som vil gå inn i en tidlig fase, ved å gi skattefordeler for alle som investerer i ny virksomhet og beholder aksjene i mer enn 3 år. Dette vil være med å skape trygghet og forutsigbarhet for både gründere og investorer. Det må gjøres enklere å ansette nummer to i en enkeltmannsbedrift, for eksempel ved redusert arbeidsgiveravgift første ansettelsesår.

Det foretas offentlige innkjøp for mer enn 200 mrd. kr. årlig i Norge og for over 7000 mrd. kr. i EØS-området. Venstre vil benytte dette enorme markedet til beste for norsk teknologibasert nyskaping, bl.a. ved økt bruk av utviklingskontrakter for å bringe fram bedre produkter og tjenester der offentlige brukere setter ambisiøse krav. Det må spesielt legges til rette for utvikling av kunnskapsintensive bedrifter innen miljø- og høyteknologi og nye næringer hvor Norge har naturgitte fordeler. Det offentlige virkemiddelapparatet med Innovasjon Norge i spissen, må prioritere småbedrifter og kunnskapsbasert nyskaping i nye og eksisterende bedrifter, framfor kunstig overlevelseshjelp for ulønnsomme bedrifter og bransjer.

Et bedre rettsvern for mindre aksjonærer og investorer, vil føre til at flere investerer i små, ikke-børsnoterte bedrifter. Venstre vil at små aksjonærer skal ha samme rettsvern i unoterte selskap som i børsnoterte selskap.

Venstre ønsker også langt sterkere vekt på entreprenørskap i skoleverket, med flere elevbedrifter og mer samarbeid mellom skole og lokalt næringsliv. Informasjon om arbeids- og næringsliv i utdanningssystemet er helt nødvendig for at de unge skal kunne foreta bevisste utdanningsvalg. Det er spesielt viktig å gjøre det mer attraktivt for jenter å velge yrkesrettet utdanning og realfagstudier. Det er gjennom utdanningsinstitusjonene og bedriftene selv at holdninger til entreprenørskap og privat næringsliv endres.

Venstre vil gi studenter som velger å starte for seg selv etter endt utdannelse rentefritak og betalingsutsettelse på studielånet i inntil tre år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**