Forpliktende satsing på kultur

Kunst og kultur er selve grunnlaget for vår utvikling som mennesker og som samfunn. I et sosialliberalt samfunn skal kulturen avspeile bredde og mangfold. Derfor kan et kulturliv aldri styres av stat og kommune like lite som av markedskrefter og kortsiktig behovstilfredsstillelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Venstre vil ha en kulturpolitikk som ivaretar det særegne i norsk kultur samtidig som vi tar opp i oss at vi gradvis får et mer flerkulturelt samfunn og at vi er del av et internasjonalt fellesskap. En slik kulturpolitikk kan bare utvikles i et nært samspill mellom politiske myndigheter, kunstnere og andre kulturarbeidere og borgerne. Derfor må kulturpolitikken være åpen, preget av demokratiske prosesser og basert på respekt for alle kulturytringer.

Venstre vil ha omfattende økonomiske overføringer til kulturlivet. Slike overføringer skal i størst mulig grad utformes som oppdrag til kunstnere og andre kulturarbeidere, ikke som passiv støtte. Målet må være å skape kulturell frihet. Det vil også kunne gi grunnlag for en kreativ næringsvirksomhet som er viktig både for våre lokalsamfunn og for næringslivet for øvrig. Gjennom et samspill mellom offentlig sektor, en fri kultursektor og næringslivet kan det skape vekst og gode uviklingsvilkår i alle deler av landet. I slike prosesser vil Venstre være opptatt av å sikre bredde og mangfold og bidra til en åpen og demokratisk struktur

Et løft for kultur-Norge
Venstre ønsker et kraftig og forpliktende nasjonalt kulturløft. Venstre ønsker derfor at minst 1 % av statsbudsjettet brukes til kulturformål. Økt satsing på kultur er også en økt satsing på nyskaping og arbeidsplasser, og kan bli en vekstnæring for Norge i tiden som kommer.

Venstre ønsker å øke statens og kommunenes innkjøp av kunst og kulturprodukter. Venstre vil gjøre de store nasjonale og regionale kunstsamlingene i stand til å bygge ut sine samlinger betraktelig. Venstre vil også evaluere nye ordninger for utsmykking av offentlige bygg som bedre korresponderer med den nye tidens eierstrukturer.
Venstre vil sette av penger slik at en fast prosentsats av budsjettet ved fylkeskommunale og statlige samferdselsprosjekter går til kunstnerisk utsmykking av offentlige plasser.

Venstre vil arbeide for at det fremmes en egen kulturlov. Den skal bidra til at de statlige kulturtiltakene sees i sammenheng gjennom forenkling og samling av dagens oppstykkede regelverk, og konkretisere de statlige kulturforpliktelsene.

Det bør foretas en skikkelig opprydning i de offentlige støtteordningene for å sikre Et enklere kultur-Norge. Ordningene må sikre rekruttering og premiere aktivitet, men medføre minst mulig skjemavelde og dokumentasjonsbyrde. Skatteregler, oppgaveplikt og momsregler må gjennomgåes med sikte på å legge til rette for at det skal være så enkelt og stimulerende som mulig å legge ned innsats i kultur og idrettslag. Det bør være en nedre grense i antall medlemmer eller størrelse på budsjett slik at små lag og foreninger kan drive tilnærmet skjemafritt. Venstre vil ha en gjennomgang av Kulturrådet med sikte på å gi virksomheten en åpnere struktur.

Venstre ønsker dessuten å utvide ordningen med skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner til også å gjelde for gaver til kulturtiltak av en karakter som gavner offentligheten. Skattefritak bør gjelde for givere, både enkeltpersoner og for næringslivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**