Forskning og verdiskaping

Det er en klar sammenheng mellom satsing på forskning og utvikling og økt verdiskaping. Land som klarer å fornye næringslivet og modernisere sin offentlige sektor klarer seg bedre enn land som henger fast i en gammeldags næringsstruktur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Økt satsing på forskning og utvikling (FoU) må derfor være en hovedstrategi for å fremme fornyelse i eksisterende næringsliv og etablering av langt flere nye bedrifter. Det må satses mer på forskning og utvikling i både offentlig og privat regi. Venstres mål er at norsk FoU-innsats skal økes til 3 % av BNP innen 2009.

Venstre vil fremme våre forskningsmiljøer sterkere som deltagere internasjonalt. Det er nødvendig både med økte bevilgninger til universitetene og instituttsektoren til bruk i grunnforskning og anvendt forskning. Venstre vil dessuten satse på spisskompetansemiljøer som Senter for Fremragende Forskning, og på strategiske forskningsprogrammer innenfor visse områder. Smidige ordninger og oppmyking av regelverk for arbeidsinnvandring og gjesteforskere er også nødvendige for å få norske miljøer opp i teten internasjonalt.

Venstre går inn for at de næringspolitiske virkemidlene rettes sterkere inn mot samspill mellom næringsliv og forskning. Det må skapes bedre rammer for kommersialisering i forskningsmiljøene, slik at forskere etablerer selskaper basert på kunnskapen de har utviklet.

Det offentlige må etablere “utlånsordninger” for forskere og annet fagpersonell som kan knyttes til et prosjekt i en verifiseringsfase, f.eks. gjennom nærings-phD.

Små og mellomstore selskaper, ofte med utspring i forskermiljøer, står i mange tilfeller for helt nyskapende teknologi og produkter. Venstre vil gi slike selskaper bedre vilkår gjennom skatteinsentiver og muligheter for større donasjoner til stiftelser. SkatteFunn-ordningen har gitt gode resultater i form av økt FoU-innsats i næringslivet. Venstre ønsker å styrke denne ordningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**