Global miljøpolitikk

Rent miljø og en bærekraftig forvaltning av naturressursene er grunnlaget for livet på jorden, utvikling og velferd. Det må bli lønnsomt å opptre slik at miljø og ressurser ikke blir forringet for kommende generasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Miljøavgifter må sikre at prisene på varer og tjenester gjenspeiler de reelle miljøkostnadene ved produksjon og transport. Venstre vil arbeide for å innføre en internasjonal CO2-avgift på grensekryssende fly- og båttransport. Inntektene fra denne avgiften skal gå til FN. Venstre vil at FNs kompetanse og innflytelse i miljøspørsmål skal styrkes.

Venstre vil at Norge skal arbeide for langt strengere miljøforpliktelser for de rike landene, samtidig som internasjonale miljøavtaler i større grad må gjelde også for utviklingslandene. Det forutsetter overføring av moderne miljøteknologi fra Norge og andre rike land. Venstre vil derfor at det skal opprettes en global teknologibank for miljøteknologi. På den måten kan de fattige landene sikres en økonomisk utvikling som ikke går på bekostning av naturmiljøet.

Tilgang til rent vann er en menneskerett. I de fattigste landene er vannrelaterte sykdommer den vanligste dødsårsak for barn under fem år. Venstre ønsker et forpliktende internasjonalt samarbeid for å sikre en rettferdig og bærekraftig forvaltning av vannressurser.

Det er en kollektiv oppgave for verdenssamfunnet å verne verdens biologiske mangfold. Venstre vil derfor at Norge skal fortsette arbeidet internasjonalt for bevaring av biologisk mangfold. Fattige land må ha en selvsagt rett til sin del av inntekter når andre utnytter deres genetiske ressurser. Det vil øke fattige lands engasjement i å ta vare på eget biologisk mangfold.

Fisk- og sjødyrbestandene trues både av overbeskatning og forurensing. Det må opprettes et internasjonalt forvaltningsorgan for de havområder som i dag ikke er under en forsvarlig forvaltning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**