Globalt samarbeid

Det sosialliberale målet om økt frihet for alle, innebærer en kamp for global omfordeling av ressurser. Målet for Venstres utenrikspolitikk er en mer rettferdig global fordeling, å styrke menneskerettigheter og demokrati verden over og å fremme respekten for internasjonal lov og rett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Vår velstand og sikkerhet påvirkes i økende grad av hendelser og beslutninger utenfor Norges grenser. Kampen for global rettferdighet og respekten for internasjonal lov og rett er ikke bare moralsk riktig, men også en effektiv måte å sikre nasjonale interesser på.

Globaliseringen har bidratt til økonomisk vekst, til større samhandling mellom mennesker i ulike land og til bedre muligheter for internasjonalt samarbeid om felles problemer. Åpne grenser mellom stater gjør at de blir økonomisk og politisk avhengige av hverandre. Dette minsker risikoen for krig, diktatur, undertrykking og andre konflikter. Men globalisering innebærer at nasjonalstaten og styringsevnen ikke strekker til. Dette må møtes med mer internasjonalt samarbeid.

Internasjonal terrorisme og borgerkriger fører til massiv menneskelig lidelse og utgjør i dag sentrale trusler mot internasjonal fred og sikkerhet. 1,2 milliarder mennesker lever for mindre enn én dollar om dagen. En av syv, eller drøyt 840 millioner mennesker, har ikke nok mat til å spise seg mett. Hvert sjette barn i Afrika dør før de fyller 5 år. Annet hvert barn i det sørlige Afrika får aldri gå på skole. Halvparten av alle barn i India har ikke tilgang på rent vann. Grunnleggende menneskerettigheter brytes i over 150 land. For å løse disse problemene kreves det forpliktende, global politikk og internasjonalt og regionalt samarbeid. Et reformert og sterkere FN og rike nasjoners vilje til å gjøre noe med egne samfunn er avgjørende for å få dette til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**