Hurtighet i straffekjeden

Hurtighet i straffekjeden er viktig for både offeret og den siktede Det må settes av nok ressurser til påtalemyndighet og domstoler til å unngå «flaskehalser» i rettssystemet, samtidig som alle får en rask og rettferdig rettergang. Venstre ser alvorlig på at Norge blir kritisert internasjonalt for bruken av varetektsfengsling og glattcelle, og vil sørge for at norsk praksis innskjerpes i tråd med anbefalingene fra Europarådets og FNs torturkomiteer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Venstre vil beholde juryordningen for å sikre at alminnelige folks rettsoppfatning er en integrert del av rettspleien.

Venstre ønsker mer dommerstyrte prosesser og vil ha flere saker til konfliktrådet. Videre må det også legges til rette for at vitner tør å stå fram og bli tatt på alvor.

Kriminalomsorgen og alternative straffereaksjoner
Straff skal tjene flere forhold. Den skal virke preventivt og hindre gjentakelse. Den skal vise at samfunnet ikke aksepterer straffbar adferd og legge til rette for å få lovbryteren tilbake til samfunnet som en lovlydig borger.

Alternative straffereaksjoner hvor den kriminelle pålegges å gjøre opp for seg bør benyttes i større grad i saker som ikke gjelder vold eller seksuelle overgrep. Soning i fengsler eller andre institusjoner må derfor gjøres meningsfull og legge til rette for smidig retur til samfunnet. Venstre vil tilrettelegge for nær kontakt mellom de innsatte og deres familie, særlig barn.

Venstre vil styrke og videreutvikle muligheten til å sone i institusjon for rusmisbrukere, samt å utvide muligheten til å sone i åpen anstalt. Samtidig må kriminalomsorgen ha god nok sikkerhet mot organiserte kriminelle nettverk som straffedømmes. Venstre vil åpne for muligheten til å sone på utvalgte arbeidsplasser, som et alternativ til å jobbe innen for murene. Dette vil bidra til å øke den innsattes sosiale nettverk utenfor murene og således gjøre integreringen tilbake i samfunnet enklere.

Venstre vil øke bruken av samfunnsstraff, promilleprogrammer samt egne programmer for unge lovbrytere. Venstre ønsker å opprette "drug courts" eller et såkalt dommerledet narkotikaprogram. Dette er et alternativ til fengsel dersom den siktede erkjenner de straffbare forholdene og sier seg villig til å delta i et forpliktende tverrfaglig behandlingsprogram.

I fengsel sitter mange mennesker med psykiske og adferdsproblemer, denne gruppen krever særskilte tiltak. Dette fordrer et nært forhold mellom kriminalomsorgen og psykiatrien.

Domstolene bør i særlige tilfeller kunne idømme personer yrkesforbud for yrker med særlig fare for gjentagelse av lovbrudd. Det kan gjelde seksuelle overgripere og voldsforbrytere i forhold til enkelte stillinger. Lovverket må ikke på generelt grunnlag gi yrkesforbud for spesielle typer kriminelle.

Ettervern
Det trengs et krafttak til for å forbedre ettervernet. Samarbeidet mellom stat og kommune må forbedres for å sikre en vellykket tilbakeføring til samfunnet. Både jobb og bolig står her sentralt. Et vellykket ettervern avhenger av et godt samarbeid mellom fengsel, rusomsorg og den frivillige sektor.

Innsatte som soner lange straffer bør ha en egen oppfølgingsplan når han/ hun kommer ut av fengselet, som gir et reelt alternativ til å gå rett tilbake i et miljø med rus og kriminalitet. Målet må være å inkludere straffedømte i samfunnet. Psykiatrisk syke fanger må ut av fengslene og overføres til forsterkede tilbud i helsevesenet, og lover som regulerer dette må iverksettes.

Det må settes inn økte ressurser for å hjelpe narkomane for deres avhengighet. Politiet skal ikke utføre arbeid overfor narkomane som best kan løses i helse- og sosialvesenet. Politiets ressurser bør flyttes over til mer effektiv bekjempelse av omsetning og smugling av narkotika.

En sterkere sivil rettsstat
Sentrale deler av rettsstaten ligger utenfor strafferetten. Folk skal ha tilgang til effektive og gode domstoler også ved familiesaker, barnevernssaker, eiendomstvister, kjøp og salg. Venstre ønsker å fornye ordningene med fri rettshjelp som skal sikre den enkelte nødvendige ressurser i kontakt med rettsvesenet. Lovgivningen må også være slik at det er mulig for folk flest å forstå sine rettigheter og plikter.

Venstre vil gjøre det billigere og enklere å løse sivile tvister ved å innføre en egen småkravsprosess, øke bruken av rettsmegling og bruke forliksrådet aktivt. Gratis tjenester utført av advokater bør ikke være momsbelagt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**