Individvurdering

Tilpasset opplæring er et overordnet mål for Venstre. Venstre vil sikre elever en bedre individuell vurdering av sitt faglige arbeid. Individvurderingen skal ivareta retten til tilpasset opplæring, bevisstgjøre eleven i forhold til sitt eget forbedringspotensiale.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

I dag er vurderingssystemet i for stor grad basert på en tallkarakter på et sluttprodukt. Venstre vil forbedre både vurderingen underveis i læringsprosessen og sluttvurderingen ved å utvikle et system med mål å innføre et mappevurderingssystem i skolen. For Venstre betyr mappevurdering at det eleven produserer gjennom året i form av skoleprøver, innlevering og prosjekter samles. Arbeidet vurderes underveis i forhold til målene i læreplanen. Eleven får skriftlig tilbakemelding, og i ungdomsskolen og videregående skole suppleres denne tilbakemeldingen med en karakter. Eleven får mulighet til å rette opp eller forbedre sitt arbeid innen en gitt tidsfrist, og kan levere den inn på nytt til ny vurdering.

Venstre vil fjerne sentralgitt skriftlig eksamen. I stedet ønsker Venstre at et tilfeldig utvalg av elevene får sin mappe vurdert eksternt samt at elevene får en rett til en slik vurdering. Mappevurdering styrker dermed rettsikkerheten til den enkelte elev fordi karakteren satt av læreren og karakteren satt av en ekstern person vil være direkte sammenlignbare. Så lenge dagens evalueringssystem består må elever på videregående ha en rett til å kunne gå opp til eksamen i de fag de måtte ønske.

Mappevurdering som grunnlag for ekstern vurdering må utvikles i tråd med de erfaringer som fins innenfor de forskjellige fagområdene. Venstre mener at en slik reform ikke må byråkratisere lærernes hverdag.

Venstre ønsker en gjennomgang av dagens rett til spesialundervisning, med mål om å få fjernet det i dagens system som stigmatiserer elever med et ensidig fokus på dere problemer. Venstre ønsker å sikre alle barn tilpasset opplæring og ønsker å flytte spesialpedagogisk kompetanse nærmere skole, lærere og elever. Venstre vil sikre alle barn som skal få en faglig utredning et svar innen 2 måneder.

Det må settes lavere krav til elevdeltakelse og ansvar for egen læring i de laveste årstrinn. For de laveste årstrinnet vil det fortsatt være den tradisjonelle timeplanen som vil utgjøre hovedtyngden i oppbyggingen av skolehverdagen.

Venstre ønsker å styrke skolen som en arena for oppbygging av demokratisk kompetanse. Elevene må i løpet av sin skolegang lære om demokratiet både gjennom teori og praksis. Elevenes kunnskap og virketrang må tas på alvor og brukes av skolens lærere og ledelse. Som et ledd i denne målsettingen er det viktig å utvikle og forbedre elevrådet og elevens engasjement i utvikling og styring av skolen.

e-læring
Venstre ønsker en skole som gir elevene gode ferdigheter i bruk av digitale verktøy så vel som det å forholde seg kritisk til informasjon. Dette krever en helhetlig tenkning som innebærer at skolen sikrer alle barn de samme mulighetene til å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter. Skolen er den eneste arena der det er mulig å sikre alle barn like læringsmuligheter, og forhindre at digitale klasseskiller utvikles.

Organisering av opplæringen
Tilpasset opplæring er et overordnet mål. Dersom dette krever økte ressurser, må kravet imøtekommes. Venstre vil gi den enkelte skole større frihet til planlegging og gjennomføring av opplæringen. Modulbasert opplæring vil i større grad enn årstrinnsopplæring være i tråd med målet om tilpasset opplæring. Venstre mener det bør stimuleres til et fleksibelt system som tillater både fleksitid og fristilling fra planer og timetall i prosjektperioder. Fastlåste timeplaner kan være begrensende for den enkelte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**