Industrien må ta sin del av ansvaret

Norges store kraftressurser har gjort det attraktivt å etablere kraftkrevende industri i Norge. Kraftprisene til denne industrien har vært holdt kunstig lave. Venstre ønsker at prisene skal være reelle, slik at det stimuleres til energieffektive løsninger også for industrien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Venstre vil at all industri som slipper ut CO2 skal betale for dette. Venstre vil beholde CO2-avgift for gasskraftverk både på sokkelen og på land. Utslippskonsesjoner for industrien skal også omfatte CO2-utslipp.

Bruk av gass må ikke gi økte nasjonale utslipp
Gass er den fossile energikilden som gir lavest utslipp av klimagasser. Norge utvinner store mengder fossilgass som hovedsakelig eksporteres til andre land i Europa, der gassen erstatter kullkraft. Også når Norge nå skal ta i bruk mer fossilgass innenlands, vil Venstre at gassen skal erstatte andre fossile energikilder som gir høyere utslipp, slik som kull og olje. Fossilgass må ikke fortrenge fornybar kraft og varmekilder som bioenergi. Venstre ønsker derfor ikke en storstilt satsing på innenlands bruk av gass, men en forsiktig utbygging der gassen kan bidra til lavere nasjonale utslipp av klimagasser.

Satsing på CO2-fri gassbruk
Venstre vil at Norge skal være et foregangsland på nullutslippsteknologi. Venstre vil opprettholde CO2-avgiften, slik at det ikke skal bli lønnsomt å forurense med CO2 fra gasskraftverk. Venstre vil sikre at det første kommersielle gasskraftverket i Norge skiller ut og fjerner CO2, blant annet ved å stille krav om bruk av den beste teknologien gjennom forurensningsloven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**