Kampen for menneskerettighetene

I Norges internasjonale engasjement må kampen for menneskerettigheter og demokratiske prinsipper ha høyest prioritet. Demokratiske prinsipper er grunnleggende for å sikre enkeltmennesker frihet og verdighet og for å skape en rettferdig fordeling og bærekraftig økonomisk utvikling. Venstre vil at Norge skal kjempe for økt oppmerksomhet omkring brudd på menneskerettighetene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Dødsstraff
Dødsstraff kan ikke aksepteres, verken i fred eller krig. Omlag 90 land benytter fremdeles dødsstraff. Norge må arbeide for et verdensomspennende forbud mot gjennomføring av dødsstraffdommer.

Ytringsfrihet
Ytringsfrihet er en av de mest grunnleggende menneskerettighetene og en avgjørende forutsetning for demokrati. Norge må derfor reagere klart overfor innskrenkninger i ytringsfriheten, særlig overgrep mot journalister, forfattere og menneskerettighetsaktivister. Venstre vil at Norge skal utvide ordningen med fristed for forfulgte forfattere.

Flyktninger
Over 36 millioner mennesker lever i dag som flyktninger eller internt fordrevne. I tråd med Venstres grunnsyn, må alle individer gis like rettigheter og muligheter. For Venstre er det derfor en viktig oppgave å styrke det internasjonale samarbeidet for internt fordrevne.
Norge må ta sin del av ansvaret for å sikre flyktninger beskyttelse og livsopphold, både ved å gi opphold i Norge og ved støtte til humanitære organisasjoner. Folkevandringene må møtes med en helhetlig politikk som tar tak i de sosiale miljømessige og økonomiske grunnene.

Etikk og næringsliv
Norske bedrifter har betydelig innflytelse på sosial, politisk og økonomisk utvikling i de land de opererer i. Venstre vil derfor arbeide for at norske bedrifter tar menneskerettighetshensyn og har større åpenhet om utenlandsvirksomheten. Norske bedrifter bør også sikre høye standarder på miljø-, arbeids- og produksjonsforhold i de land de opererer i. Venstre vil at Norge skal være en pådriver for å utvikle forpliktende internasjonale avtaler for bedriftenes sosiale ansvar innenfor internasjonale organisasjoner som Verdens handelsorganisasjon og/eller FN.

For fattige land har oljefunn altfor ofte ført med seg korrupsjon, konflikt og ødelagte utviklingsmuligheter. Norge må assistere så langt vi kan med egen erfaring og kunnskap, slik at oljeforekomster blir utnyttet til befolkningens beste. Norske oljeselskaper operer i dag i land med korrupsjon og mangel på menneskerettigheter og demokrati. Venstre vil at olje- og energipolitikken inngår som en integrert del av utenriks- og utviklingspolitikken og mener det er særlig viktig å føre en aktiv politikk for å fremme arbeidet mot korrupsjon og for menneskerettigheter og demokrati.

Norge må arbeide for at Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene utarbeider sosiale konsekvensanalyser og setter høye krav til helse, miljø og sikkerhet i sine prosjekter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**