Kampen mot klimagassene

De globale utslippene av klimagasser øker, og klimaet vårt er allerede i endring. Et endret klima stiller oss overfor store utfordringer og kan gjøre hundremillioner av mennesker til miljøflyktninger. Internasjonale avtaler om sterkere utslippreduksjoner er derfor nødvendig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Kyotoprotokollen forplikter oss til å redusere utslippene av klimagasser til 1 % over utslippsnivået i 1990 for perioden 2008-2012. Venstre mener at de fleksible mekanismene kun skal være et supplement til nasjonale tiltak. Minst halvparten av utslippsreduksjonene som forpliktelsen nå innebærer, skal tas nasjonalt.

Kyotoprotokollen er etter Venstres syn bare en forsiktig start. Det er behov for langt større reduksjoner. Venstre vil at Norge skal ta initiativ til forhandlinger om en ny, og mer forpliktende global avtale som også inkluderer USA og u-land med sterk utslippsvekst. Norge er storeksportør av fossil CO2 gjennom eksport av kull, olje og gass. Venstre vil derfor at Norge skal ta et spesielt ansvar for å utvikle nullutslippsteknologi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**