Kommunestruktur og regioner

Venstre går inn for reformer i organiseringen av lokalforvaltningen, for å styrke frihet, ansvar og demokrati.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Venstre ønsker å beholde tre forvaltningsnivåer under demokratisk kontroll,
for å kunne skape et godt grunnlag for et likeverdig og best mulig tilbud av offentlig finansierte tjenester til borgerne, og der politikerne står til ansvar overfor sine velgere.

Norge har en geografi som krever stor fleksibilitet i størrelse, folketall og organisering av lokaladministrasjonen. For Venstre er det helt uaktuelt at vedtak om kommunesammenslåing skal fattes av andre enn kommunene det gjelder. Lokal identitet kan ikke vedtas på Stortinget. Endringer i strukturen må skje ved frivillighet.

Slik fylkeskommunen framstår i dag, med stadig færre oppgaver og mindre demokratisk legitimitet, har den ingen framtid. Mens fylkeskommunen i 1987 utførte 23 % av de offentlige oppgavene, er dette redusert til kun 8 % i 2003.

Regjeringen har iverksatt forsøk med kommunalt og fylkeskommunalt samarbeid og oppgavedifferensiering bl.a. innenfor områdene samferdsel og næringsutvikling i enkelte fylker/landsdeler og forsøk med enhetsfylke (fylkesmann og fylkeskommune integreres til et felles regionalt organ) i andre fylker. Disse forsøkene skal evalueres innen utgangen av september 2007. I forbindelse med denne evalueringen ønsker Venstre at det også utredes alternativer med regionkommuner (interkommunale regioner) eller landsdelsregioner (sammenslåing av flere fylkeskommuner/deler av fylkeskommuner) som alternativ til dagens fylkeskommune. Venstres mål er å sikre desentralisering av makt framfor dagens statsovertakelse og sentralisering av makt.

Venstres landsmøte vil etter at en slik utredning har funnet sted ta stilling til om det er enhetsfylke, regionkommuner eller landsdelsregioner som er best egnet til å overta etter dagens fylkeskommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**