Kulturelle minoriterer

Storsamfunnet har et ansvar for å gi urbefolkningens kultur i Norge anledning til å utvikle seg på egne premisser. Venstre vil styrke de samiske forskningsmiljøene og læreboksituasjonen på samiske språk må bli mye bedre enn i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Det må gis støtte til utgivelse av litteratur og aviser på samisk språk. Kringkastingsselskaper med allmennkringkastingsoppgaver må tilby sendinger på samisk eller tekstet på samisk. Samisk formkultur skal vies særlig oppmerksomhet og sikres bevaring og utvikling gjennom opplæring og forskning.

Kulturutveksling er et viktig integrerende tiltak. Det er derfor viktig at forholdene legges til rette for at ulike minoriteter får uttrykt sine kulturer, og samtidig får ta del i den tradisjonelt norske. Dette innebærer f.eks. at det er spesielt viktig at minoritetene oppmuntres til å delta i dugnadsbasert arbeid som er nedarvet i den norske folkekulturen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**