Mer makt til lokaldemokratiet

Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Det lokale selvstyret må styrkes ved at kommuner og fylkeskommuner får en reell mulighet til å bestemme over politiske saksfelt der ikke hensynet til individuelle rettigheter, behov for nasjonale minstestandarder, eller spesielle nasjonale interesser, tilsier at politikken må bestemmes på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Et reelt lokalt selvstyre vil kunne skape et mangfold av løsninger på innbyggernes behov. Ved mulighet til å velge ulike løsninger kan det bli større engasjement i lokalpolitikken, men det innebærer også at vi må akseptere ulikhet mellom kommunene.

Gjenopprett balansen i kommuneøkonomien
Kommunesektoren er i dag underfinansiert. Venstre vil gjenopprette balansen i kommuneøkonomien. Økte utgifter som følge av nye statlige pålegg i form av statlige reformer, endring av oppgaver og endring av forskrifter m.v. må fullfinansieres.

Vitaliser lokaldemokratiet
Kommunene må gis økt frihet til å velge de løsningene som passer for den enkelte kommune. Venstre vil la kommunene få frihet til selv å bestemme det kommunale skattøre. Først da får borgerne et faktisk valg mellom skattenivå og aktivitetsnivå, og det lokale demokratiet blir reelt. På veien mot å gjøre en slik reform gjennomførbar, vil Venstre foreslå at kommunene får rett til å velge å få all finansiering fra staten som frie midler, uten øremerking. Detaljstyring og detaljerte rapporteringskrav må begrenses til fordel for et friere og mer levende lokalt folkestyre. Øremerkingen må reduseres til et minimum, og erstattes av frie midler fra staten. Venstre vil ha en gjennomgang av hvilke statlige oppgaver som kan delegeres til fylkeskommuner og kommuner.

Venstre vil fortsatt at skatteinnkrevingen skal skje lokalt i regi av kommunene. Den lokale kunnskapen samt samarbeidet med næringslivet lokalt, er avgjørende for en effektiv skatteinnkreving.

Venstre går inn for at kommunene skal kunne holde valg når de selv ønsker det innenfor valgåret. På denne måten vil lokalvalgene få et reelt lokalt preg, og de lokale saker vil stå i fokus. Muligheten for å stemme på posten må innføres igjen. I tillegg bør det innføres valg på skolene for å legge bedre til rette for at ungdom stemmer. I valg til kommunestyrer bør aldersgrensen for stemmerett og valgbarhet senkes til 16 år. Dette vil kunne bidra til økt engasjement og rekruttering blant unge.

Venstre vil åpne for personvalg til regionale forsamlinger. Personvalg stimulerer kontakten mellom velgere og de valgte. For å sikre bred representasjon bør det ikke være store reduksjoner i antall kommunestyrerepresentanter.

Det bør være mulighet for å stemme blankt ved alle valg, og blanke stemmer må telles. Muligheten til å stryke kandidater bør innføres igjen. Det bør være opp til den enkelte kommune å avgjøre om de ønsker direkte valg på ordfører og varaordfører. Det bør innføres direkte valg til bydels- og grendeutvalg.

Forsøk med elektroniske valg bør fortsette, men problemstillingene rundt elektroniske valg og valg på Internett må utredes nærmere. En av utfordringene ved internettstemming er å vite om den enkelte velger avgir stemmen frivillig og etter egen overbevisning. Det å sikre hemmelig valg er helt avgjørende for tilliten til demokratiet.

Åpenhet og innsyn
Politikk må være lett tilgjengelig og åpent for innsyn i hva som skjer. Både lokalt og sentralt må dokumenter og informasjon gjøres lett tilgjengelig på Internett og i papirform. Møter i folkevalgte organer skal være åpne, med mindre følsomme personopplysninger blir behandlet. Kommuneloven må revideres med sikte på å ivareta intensjonene om full møteåpenhet lokalt. Kommunene må drive aktiv utadrettet virksomhet for å informere om planer og beslutninger, samt offentliggjøring av tid og sted for åpne møter i folkevalgte organ. Konkurranseutsatte tjenester må ha samme krav til åpne prosesser og sakshåndtering som om de var kommunalt drevet.

Alle kommuner bør innføre "åpen spørretime" fordi det er de folkevalgtes ansvar å legge til rette for åpne arenaer mellom borgerne og de som har valgt dem. "Åpen spørretime" skal være for alle, også barn og unge.

Venstre avviser prinsippet om gjennomgående representasjon i politiske organ, som gjør at bare folkevalgte representanter skal kunne sitte i kommunale råd og utvalg. Politiske utvalg må være åpne også for ikke-folkevalgte partirepresentanter, for å gi flere mulighet til deltakelse i politikken. Barn og unge må sikres innflytelse gjennom ulike former for høringsorgan. Denne retten til å bli hørt må lovfestes.

Fritidspolitikeren må ha rom for å engasjere seg, for å sikre en bredest mulig representasjon i de folkevalgte organ. Det må være gode ordninger med kompensasjon for tapt arbeidstid.

Ombudsrollen
De folkevalgte styrer på vegne av borgerne og skal opptre som deres ombud. Et godt og åpent forhold mellom velgerne og de folkevalgte er en forutsetning for at demokratiet opprettholdes. Også for at det politiske systemet skal prioritere de riktige oppgavene og finne de beste løsningene for innbyggerne. Politikere har selv ansvaret for å gi informasjon om ulike alternativ og beslutninger til innbyggerne. De folkevalgte må selv gjøre seg tilgjengelig for folket og skape formelle og uformelle arenaer hvor de kan møte velgerne.

Ulike interessegrupper har stor makt og innflytelse i vårt samfunn. Venstres folkevalgte tar et spesielt ansvar for å ivareta interessene til de som ikke har sterke talspersoner. Venstre vil ta initiativ til en gjennomgang av arbeidsfordelingen mellom de profesjonelle og folkevalgte ombud. For Venstre er det viktig at de profesjonelle ombud er færrest mulig og først og fremst er knyttet til grupper som ikke har den nødvendige styrke i kraft av seg selv som f.eks. barneombudet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**