Nærhet og deltakelse i den sosiale omsorg

De offentlige omsorgstjenestene skal gi trygghet når den enkelte blir rammet av sykdom eller funksjonssvikt. Mange pårørende gjør en stor innsats for sine nærmeste. Samfunnet må legge til rette for at pårørende skal kunne yte omsorg når de ønsker det. Men det er også viktig å være lydhør når den syke eller pårørende melder behov for bistand fra det offentlige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Venstre vil derfor innføre en ordning med omsorgslønn for familier med funksjonshemmede og/eller langtidssyke familiemedlemmer tilsvarende den ordningen som i dag er for egne barn under 12 år. På denne måten vil Venstre hjelpe en gruppe der mange sliter seg ut for å ta vare på sine egne familiemedlemmer.

Den offentlige omsorgen må være organisert nærmest mulig brukerne, både for å kunne oppdage omsorgssvikt og for at omsorgen skal bli utført mest mulig i samsvar med brukerens ønsker. Det er viktig at omsorgspersonellet har mulighet til innlevelse og oppfølging over tid, ved siden av at det faglige nivået er høyt. Den gode omsorgstjenesten må derfor bygge på en fornuftig balanse mellom institusjonsbaserte tjenester og en oppsøkende og nærmiljøbasert omsorg. Teknologien kan ikke erstatte menneskelig varme og omsorg.

Alle barn har rett til en trygg og god oppvekst. Venstre ønsker å styrke ressursene til helsesentre og barnevern, for å skape et bedre apparat for å avdekke og følge opp mistanker om omsorgssvikt. Det må settes av mer ressurser til foreldreveiledning og hjelpetiltak i hjemmet, og også til å sikre bedre kontroll og tilsyn av fosterhjem og fosterhjemsbarn.
Barnevernet har tatt over omsorgen for 7000 barn/unge mot foreldrenes vilje. Det påligger det offentlige et særlig ansvar som sikrer at disse barna blir ivaretatt på beste måte.

Omsorgsgaranti for en verdig alderdom

Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Eldre har ulike behov. Tilbudene og ytelsene eldre mennesker mottar, må derfor i størst mulig grad tilpasses den enkelte. Eldre som får vanskeligheter med å klare seg selv, må i den grad de selv er i stand til det få velge mellom hjemmebasert omsorg, eldreboliger i tilknytning til fellestjenester eller institusjon, eller institusjonsbasert omsorg.

Venstre vil innføre en omsorgsgaranti for å kvalitetssikre eldreomsorgen og sikre den enkeltes rettigheter. Alle som trenger hjelp i hverdagen, må få nødvendig bistand når de trenger det. Det gjelder som vel hjemmetjenester som plass i sykehjem eller omsorgsbolig. I en slik garanti skal det inngå tilgang til medisinsk kompetanse, til verdig omsorg, til fungerende trygghetsalarm, til en fungerende transporttjeneste, til en velfungerende hjemmehjelp, til valgfrihet, til eget rom på institusjoner og ikke minst en verdig omsorg ved livets slutt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**