Nødvendig pensjonsreform

Dagens pensjonssystem er ikke økonomisk robust i tiårene som kommer. Folk lever lenger og går av med pensjon tidligere. Stadig flere må forsørges av stadig færre. Mens det var rundt 4 arbeidende per pensjonist ved folketrygdens opprettelse i 1967, er det i dag bare rundt 2,5 arbeidende per pensjonist.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Denne relasjonen ventes å minske ytterligere til rundt 1,8 i 2040. Mens det i dag benyttes rundt 7 % av samfunnets samlede ressurser på pensjons- og helseutgifter til eldre anslås dette til å bli 18 % i 2040. Beholdes dagens pensjonssystem, kan det legge bånd på den forventede framtidige verdiskaping i tiårene som kommer.

Pensjonsreformen er derfor nødvendig av hensyn til kommende generasjoner. Å gjennomføre reform nå er solidaritet med kommende generasjoner. Da får vi rom også for mange andre viktige velferdsoppgaver.

Venstre ønsker å slå sammen oljefondet og Folketrygdfondet til et pensjonsfond. Det vil synliggjøre forpliktelsene som ligger i framtidige pensjonsutbetalinger.

Venstre ønsker et bredest mulig forlik i Stortinget slik at pensjonsreformen kan bli bærekraftig over tid på samme måte som da dagens Folketrygd ble etablert i 1967. Venstre støtter en reform som både gjør det lønnsomt å arbeide, som gir en klarere sammenheng mellom arbeidsinnsats og pensjon og som har større fleksibilitet i forholdet mellom arbeid og pensjon og tidspunkt for uttak av pensjon. Samtidig er det viktig å ta hensyn til arbeidstakere bl.a. i "tradisjonelle kvinneyrker" som ofte har hatt et svært arbeidsintensivt yrkesliv.

Venstre ønsker gjennom pensjonsreformen å legge til rette for tjenestepensjon i privat sektor. I en tid med kamp om kvalifisert arbeidskraft må privat sektor være konkurransedyktig, også i forhold til pensjon. De som i dag velger å jobbe i en liten bedrift velger ofte bort forutsigbarheten og gode vilkår. Venstre vil gjøre det mer foredelaktig å være ansatt i privat sektor, blant annet fordi det er der verdiene skapes til å finansiere velferdssamfunnet. Tjenestepensjon i privat sektor må innrettes slik at det er økonomisk mulig for den enkelte bedrift.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**