Norge inn i hydrogenalderen

I dag er det bare hydrogen som kan produseres i så store mengder at det kan erstatte fossilt drivstoff og samtidig tilfredsstille krav til rekkevidde, komfort og null utslipp av alle uønskede forurensende stoffer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

For å få nullutslipp i transportsektoren, vil Venstre utarbeide en strategi for raskest mulig overgang til hydrogen og andre nullutslippsløsninger i transportsektoren. Venstre går inn for økt støtte til forsøk med nullutslippsteknologi for transport og vil ha avgiftsfritak for kjøretøy med hydrogen som drivstoff, på linje med dagens fritak for el-biler. Venstre mener Norge bør ta mål av seg til å være det første land i verden hvor hydrogenkjøretøy blir et reelt alternativ for vanlige bilbrukere. Det må være adgang for nullutslipps-biler til å kjøre i kollektivfelt der dette finnes.

Venstre vil at Norge skal utnytte sin posisjon som energinasjon til å bli en storeksportør av hydrogenteknologi til verdensmarkedet. Venstres visjon er et hydrogensamfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**