Norge som sjøfartsnasjon

Norge er framfor noe en sjøfartsnasjon. Det ligger store muligheter for miljøvennlig og effektiv transport ved å ta i bruk sjøen som transportåre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Framtidas fartøyer blir sikrere, vil gå med større hastighet og bruke gass og hydrogen som drivstoff. Dette vil avlaste et hardt belastet veinett. Norge må bli et foregangsland i Europa for bruk av ny maritim teknologi.

Den sjøfartskultur som er utviklet over mange år både innenriks og utenriks må sikres gjennom gode skatte- og avgiftsordninger. Disse må være konkurransedyktige nok til at norsk skipsfart forblir en viktig del av norsk næringsliv. Både rederinæringen og sjøfolkene må sikres gode betingelser, for å gi positive ringvirkninger også for landbasert maritim industri. Vi må se strukturen i hele det verdiskapende maritime Norge og sørge for at de som legger grunnsteinen får de beste rammevilkår.
De naturlige havnene langs kysten må også bygges ut og knyttes opp mot veinett og jernbane for å sikre at sjøfarts-, fiskeri- og havbruksnæringen på land og på sjø kan utvikle seg videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**