Prinsipper om eierskap

Et av Venstres hovedmål er at Norge skal være et attraktivt land for næringsvirksomhet. Norske bedrifter skal ha gode eiere som har langsikte perspektiver for sitt eierskap, og som tilfører bedrifter nettverk, markedstilgang og kompetanse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Venstre mener dette er langt mer sentralt enn eiernes nasjonalitet. Konkurransen i den globale økonomien stiller store krav til forretningsmessig kompetanse. I det lange løp tjener ingen på at bedrifter som ikke kan drive lønnsomt, får kunstig åndedrett i form av statlig kapital. Venstre vil rydde opp i skillet mellom offentlig infrastruktur og tjenesteyting, slik at ikke offentlige selskaper får konkurransefordeler gjennom måten vi organiserer eierskapet på. Nye statlige investeringsfond er ikke veien å gå, da staten allerede eier halvparten av det norske næringslivet.

Målet med direkte offentlig eierskap må være å ivareta økonomisk virksomhet markedet ellers ikke kan løse, f. eks. særlige infrastrukturoppgaver, eller å forvalte viktige fellesverdier.

Det er ikke et mål at statlige virksomheter på rene markedsmessige vilkår skal tilby produkter og tjenester som private kan gjøre like godt. I de fleste tilfeller kan fellesskapets interesser ivaretas bedre ved å bruke lovverk, rammebetingelser og kontrollmyndighet. Der det ikke foreligger spesielle begrunnelser for statlig eierskap bør staten derfor selge seg ut av virksomhetene. Venstre vil ha en full gjennomgang av de statlige bedriftene for å kartlegge hvilke bedrifter som ikke skal selges.

Eierskapet til kraftressursene er en spesiell utfordring. Venstre vil stå fast på full hjemfallsrett til norske vannfall for å sikre disse for fellesskapet. Kommuner og fylkeskommuner er gode eiere av norsk vannkraft, og disse interessene må ivaretas. Det bør utredes hvordan formuesverdiene til hjemfalt vannkraft til staten kan fordeles mellom regionale kraftselskaper der stat og kommuner er eiere. Venstre vil legge avgjørende vekt på at hjemfallsordningen ikke skal bidra til massiv formuesoverføring fra kommuner og fylkeskommuner til staten
Venstre ønsker et sterkt offentlig engasjement i kraftsektoren. Venstre vil at Statkrafts andel av markedet skal begrenses, men fordi det er fellesskapet som eier naturressursene er det ikke likegyldig hvem som fyller rommet etter Statkraft. Venstre ønsker derfor å lage rom for flere tunge norske regionale aktører i kraftsektoren fordelt på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig eierskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**