Rom for skapende krefter og lokalt engasjement

Venstre vil øke den statlige støtten til lokale og regionale kulturbygg. Det er avgjørende for framtidig vekst på kulturområdet at de skapende krefter får gode arenaer å utfolde seg på. Venstre vil ha et bredt kulturhusbegrep, og arbeide for fleksible regler for offentlig støtte. Det må legges særlig vekt på å legge til rette for barn og unges skaperkraft.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Venstre vil arbeide for en egen opptrappingsplan for kulturell infrastruktur. Midlene som avsettes over statsbudsjettet til nasjonale, regionale og lokale kulturbygg skal økes betydelig gjennom en slik plan. I dag er det en rekke kommunale, fylkes¬kommunale og regionale små og store byggeprosjekter som ikke kan realiseres på grunn av for små statlige bevilgninger. Venstre ønsker en offensiv satsing på kulturbygg i perioden.

Venstre vil ha samme regler for tilskudd fra spillemidlene for kulturbygg og idrettsbygg. Det er i dag en uheldig forskjellsbehandling som favoriserer idrettsanlegg. En likeverdig tilskuddsordning mellom ulike typer bygg og anlegg vil gi reelle valg. Det vil også gjøre det lettere å få til et fruktbart samspill og spleiselag mellom frivillige krefter, det offentlige og næringslivet i finansiering av bygging og drift av lokale kulturbygg.

Det offentlige har et særlig ansvar for å stille lokaler til disposisjon for kulturformål. Særlig gjelder dette i de store byene. Venstre mener at offentlige bygg som står tomme i lengre perioder fritt bør kunne brukes til kulturformål.

Sterkest mulig lokalt engasjement i kulturformidlingen er avgjørende for kulturell vekst og fornying. Det offentliges bidrag til organiseringen av kunst- og kulturtilbud rundt om i landet må være slik at den fremmer økt aktivitet lokalt og regionalt. På denne bakgrunnen er det nødvendig å se på Riksteateret, Rikskonsertene og Riksutstillingenes rolle. Riksutstillinger ble i løpet av 2005 en del av Nasjonalmuseet for kunst. Venstre er imot en utvikling hvor stadig mer av norsk kunstliv bindes opp i en stor institusjon. Venstre er dermed for et fritt og uavhengig Riksutstillinger. Venstre vil arbeide for at Riksutstillinger beholder en friest mulig stilling i den posisjon de nå har og har et langsiktig mål om at Riksutstillinger nok en gang vil bli uavhengig fra Nasjonalmuseet for kunst.

Venstre vil se på en løsning hvor Riksteateret, Riksutstillinger og Rikskonsertene samordner deler av administrasjon, verksted, lager og turnévirksomheten og på den måte vil kunne danne en kulturell motvekt til Nasjonalmuseet.
I denne anledning kan det være naturlig å flytte virksomheten av de «tre Rer» til en annen by enn Oslo.

Det profesjonelle og amatørbaserte kulturmiljø må dra veksler på hverandre. Venstre vil opprette et fond som kan gjøre frivillig teater og kultur økonomisk i stand til å samarbeide med profesjonelle, gjennom bl.a. lokale teaterverksteder, kultursentre o.l.
Venstre vil også arbeide for gode levevilkår og stabil finansiering for distriktsoperaene.

Venstre går inn for et nasjonalt produksjonsfond som kan bidra til økt turnévirksomhet fra alle typer kulturinstitusjoner.

Det er mange stipendordninger for kunstnere i dag, men disse bør samordnes bedre. Venstre vil arbeide for at det opprettes flere arbeidsstipend enn i dag. En del ledige garantiinntekter bør gjøres om til arbeidsstipend. Unge kunstnere bør ha mulighet til å få etablererstipend.

Det er en offentlig oppgave å medvirke til å opprettholde et levende og variert teatertilbud, tilgjengelig for alle typer publikum over hele landet. Det må være gode teatertilbud for barn.

Venstre ønsker å utvide distriktsmusikerordningen og å støtte festivaler/lokale spill.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**