Rovvilt og dyrevern

Venstre vil at Norge skal ta ansvar for å sikre levedyktige bestander av de fem store rovviltartene (jerv, ulv, bjørn, gaupe, kongeørn). For å redusere konflikt mellom husdyr og rovvilt trengs en forutsigbar politikk og en større lokal forankring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

I den grad rovdyr og dyrehold (sau/rein) ikke lar seg forene, må Norges forpliktelser til å opprettholde levedyktige rovviltstammer gå foran, kombinert med økonomisk kompensasjon til næringsdrivende som får redusert sin mulighet til å drive med dyrehold på egne områder. Venstre vil bruke økonomisk stimulans for å redusere sauehold i områder der ulven yngler.

Aktivt dyrevern er målestokk på vår kulturelle utvikling. Venstre mener dyr har en egenverdi, og skal behandles med respekt. Venstre vil fastsette minimumskrav for dyrevelferd, både for produksjonsdyr, selskapsdyr og forsøksdyr. For å gi forbrukere mulighet til å velge ut i fra dyrevelferd, bør det innføres en standardisert frivillig merkeordning for dyrevelferd for matvarer. Dyrevelferden for pelsdyr er ikke tilfredsstillende. Venstre vil avvikle pelsdyrdrift innen 2012 dersom ikke dyrevelferden blir forsvarlig. Det er viktig å redusere bruken av forsøksdyr.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**