Satsing på psykiatrien

Mange av oss vil i løpet av livet oppleve psykiske vanskeligheter og psykisk sykdom. Venstre vil innrette samfunnet slik at de fleste av oss kan skape en tilværelse der vi opplever tilhørighet, mening og mestring. Vi må unngå et fremmedgjørende samfunn med liten kontakt mellom mennesker, med et arbeidsliv der mange opplever utilstrekkelighet og utstøting, og med økonomiske forskjeller.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Venstre har vært med å gjennomføre opptrappingsplanen for psykisk helse. Den har tilført psykiatritjenesten betydelige midler de siste årene. For å møte utfordringene slik de nå fremstår innenfor psykiatrien, må alle ledd i tiltakskjeden styrkes på tvers av profesjoner og omsorgsnivå. Det må straks opprettes flere plasser i akuttpsykiatrien samtidig med økt satsing på psykiatrisk legevakt, samt dagsentra og hjemmebasert psykiatrisk oppfølging. Oppfølging og ettervern er en viktig del av behandlingen. Dette må innebære tilbud om bl.a. arbeid og aktivitet. Det må også satses på utbygging av enerom på de psykiatriske sykehusene. Det psykiske helsearbeidet må etableres nærmest mulig der folk bor.

Opptrappingsplanen for psykisk helse skal ikke opphøre før det er foretatt en grundig evaluering av planens målformuleringer. Det må også legges avgjørende vekt på bakgrunn av uttalelser fra aktuelle bruker- og interesseorganisasjoner.

Venstre vil rette spesiell oppmerksomhet mot barn som trenger psykiatrisk hjelp eller der en forelder er psykiatrisk pasient, gjennom en statlig samordningsplan og vurdering av nye tiltak.

Senter for pårørende innen rus og psykiatri må opprettes i alle landets fylker. Tilbudet skal være et lavterskeltilbud som tilbyr informasjon, samtaler og grupper ledet av fagfolk.

Venstre vil fremme initiativ for tidligst mulig diagnose for pasienter med adferdsvansker som for eksempel ADHD.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**