Statlig innsats må til for å rense Romerikes vassdrag

Fet Venstre vil være en pådriver for at dette følges opp lokalt, men vi ser nødvendigheten av at staten går inn og finansierer en hurtigere oppgradering av avløpsnett og renseanlegg enn det Romerikes kommuner er i stand til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


På grunn av mangelfulle renseprosesser og ukontrollerte utslipp av avløpsvann fra flere av Romerikskommunene er vannkvaliteten i Nittelva, Svellet, Leira, Glomma og Nordre Øyeren til tider så dårlig at så vel fiske som bading og vanning av nyttevekster frarådes av flere instanser. Som et resultat av mange års unnlatenhet fra myndighetenes side, er også kvikksølvinnholdet så stort i de største matfiskene, at vesentlig bruk til menneskeføde frarådes sterkt for både barn og gravide.

Glomma

Foto: Jonas Libak

I følge Statistisk Sentralbyrås mangelfulle KOSTRA-tall fra norske kommuner, produser hver nordmann årlig ca 25 kg tørrstoff fra slam gjennom kloakkutslipp, og under 0,6 % av Norges rense- og kloakkanlegg blir årlig fornyet. Dette tilsier at teknisk levetid for anleggene er over 150 år, og at nedre Romerike i år 2050 vil få problemer med å ferdigbehandle ca 6000 tonn tørrstoff fra slam årlig dersom prognose for befolkningstilvekst slår til.
Det er derfor et lyspunkt at EU har vedtatt et vanndirektiv som pålegger alle norske kommuner å rydde opp i og ved vassdragene, samtidig som "Forskrift om gjødselsvarer" ble gjort gjeldende for alle landets kommuner fra 2003. Forskriften skal bidra til en miljøforsvarlig forvaltning av jordsmonnet og ivareta hensynet til biologisk mangfold.
Både EU-direktivet og forskriften om gjødselsvarer skal sikre at verken natur, vassdrag, dyreliv eller matprodukter forurenses av slam fra avløp og i følge forskriften skal ikke anlegg for lagring av husdyrgjødsel eller avløpsslam fra husholdning eller industri plasseres på flomutsatte områder eller så nær vassdrag, brønn eller annet vannforsyningssystem at det medfører fare for forurensning.
Fet Venstre vil være en pådriver for at dette følges opp lokalt, men vi ser nødvendigheten av at staten går inn og finansierer en hurtigere oppgradering av avløpsnett og renseanlegg enn det Romerikes kommuner er i stand til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**