Tilgang på arbeidskraft – økt arbeidsinnvandring

Tilgang på arbeidskraft er nå blitt en hovedutfordring for bedriftene i Norge. Det vil være et stort behov for arbeidskraft i årene framover, selv med et mer fleksibelt arbeidsmarked, EUs utvidelse og tiltak for å legge til rette for at flest mulig kan være i arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Dette må møtes med nye tiltak. Venstre mener eksisterende arbeidskraft kan nyttiggjøres bedre, blant annet gjennom utdannings- og kvalifiseringstiltak. Avgangen fra arbeidslivet må reduseres gjennom at trygdesystemet, pensjonssystemet og andre mekanismer fungerer slik at det blir lettere og mer lønnsomt å være i arbeid lenger.

Legitimt
Venstre mener det skal være legitimt å komme til Norge og søke arbeid og forsøke å skape seg en bedre framtid. Venstre vil derfor arbeide for oppmykning, forenkling og endring i regelverket for en arbeidsinnvandring til Norge som tar utgangspunkt i bedriftenes behov. Yrkesaktive som kommer til landet og får ansettelse, skal følge norske regler og lønnsnivå. Utenlandske firmaer som konkurrerer om oppdrag på det norske markedet med utenlandsk arbeidskraft, følger sitt eget lands ansettelsesregler og lønnsnivå.

Norge må i sterkere grad markedsføre seg som et attraktivt sted å bo og arbeide. Det norske arbeidsmarkedet skal være et attraktivt alternativ for utenlandsk arbeidskraft, enten det er snakk om kompetanse- og kunnskapsbasert eller ufaglært arbeidskraft.

Fullverdig
Arbeidsinnvandrerne skal ikke være gjestearbeidere, men fullverdige medlemmer av det norske samfunnet, med plikter og rettigheter som andre borgere. Det betyr bl.a. å gi gode muligheter til å ta med sin familie. Økt arbeidsinnvandring vil tilføre det norske samfunnet en bredere kompetanse.

Bedre framtid
Venstre mener det er en ærlig sak å søke etter en bedre framtid for seg og sin familie — enten det er av politiske eller økonomiske grunner. For Norge er det en berikelse at mennesker som vil skape seg en framtid kommer hit. Samtidig vet vi at Norge ikke vil kunne opprettholde dagens vekst og verdiskaping innen kort tid med dagens fødselsrater. Import av arbeidskraft — på alle nivåer — vil derfor være av avgjørende betydning i nær fremtid.

Rettigheter
Arbeidsinnvandreren skal kunne gis arbeids- og oppholdstillatelse i Norge som følge av at hun/han har arbeid. Det er likeledes viktig at arbeidsinnvandreren oppnår de samme rettigheter og plikter som norske statsborgere. Innvandreren kan oppnå arbeid gjennom søknadsprosess via utenriksstasjoner, direkte med arbeidsgiver, samt via byråer som spesialiserer seg formidling av arbeid på denne måten. Venstre vil arbeide for en ytterligere oppmykning, forenkling og endring i regelverket for arbeidsinnvandring til Norge

Ved å åpne opp for arbeidsinnvandring vil man åpne en ærlig dør inn til Norge og samtidig hindre misbruk av asylinstituttet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**