Venstres energireform

En mer effektiv energibruk må ha høyeste prioritet i energipolitikken. Energipolitikken avgjør de nasjonale klimagassutslippene. Norge er i dag selvforsynt med energi, og vi har store ubrukte energiressurser. Venstre vil ha en energireform der ubrukte fornybare varmeressurser tas i bruk, slik at strøm som i dag brukes til oppvarming frigjøres til andre formål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Venstre vil stimulere til at det etableres et varmemarked basert på fornybar energi og avfallsenergi, og med det forhindre at Norge gjør seg mer avhengig av fossile energikilder. Venstre vil bedre støtteordningene for bedrifter og private som vil satse på oppvarming fra alternative energikilder. Bioenergi har et stort uutnyttet potensial i Norge. Venstre vil at norske kommuner skal ta ansvar i klimapolitikken og vil styrke støtteordninger for kommuner som vil gjennomføre klimaplaner og klimatiltak. Venstre vil gi kommuner frihet til å stille krav om miljøvennlige oppvarming til nye boligfelt/næringsområder gjennom reguleringsplaner.

Venstre vil ikke at det skal bygges ut nye, store vassdrag. Venstre vil stimulere til at eksisterende vannkraftverk og overføringsnett høyner effektiviteten, og at det bygges ut mini- og mikrokraftverk der dette ikke er i konflikt med verneverdier.

Venstre vil ha økt utnyttelse av vindenergi og vil derfor utarbeide planer for vindmøller for å sikre et lavest mulig konfliktnivå og høyest energieffektivitet, før det gis tillatelser til flere store utbygginger. For å sikre bruk og utnyttelse av annen fornybar energi som jordvarme, sol, bølge/tidevann, osmose, bioenergi mv, er prisen på elektrisitet avgjørende. Venstre vil stimulere til økt bruk av ny fornybar energi og varme ved å opprettholde el-avgiften, øke avgiftene på fyringsolje og gi økonomisk stimulans til bruk av ny fornybar energi. Venstre vil også innføre et nasjonalt system for “grønne sertifikater” for å øke investeringene i ny fornybar energi inklusiv varmeenergi.

Venstres energipolitikk vil gjøre at Norge kan opprettholde sin posisjon som energinasjon, selv når olje- og gassutvinningen gradvis reduseres. Norge vil gå fra å være en fossilnasjon til å bli en fornybarnasjon, fra fossilnæring til fornybar og framtidsrettet næring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**