Venstres prinsipper i næringspolitikken

Det framtidige norske næringsliv vil skapes i skjæringspunktet mellom enkeltmenneskers innsats, kunnskap og kreativitet, samfunnets vilje til å satse miljøvennlig og framtidsrettet, og et offentlig virkemiddelapparat som både har gode generelle ordninger og våger å prioritere noen enkeltområder hvor Norge skal være en spydspiss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Venstres hovedmål er en økonomisk politikk som gir arbeid til alle, økt verdiskaping, videreutvikling av det norske velferdssamfunnet, rettferdig fordeling og en langsiktig, bærekraftig utvikling. For Venstre vil følgende seks prinsipper ligge til grunn:

1. Nyskaping fremst i verdiskapingen.
Venstre vil prioritere nyskaping og tiltak rettet mot fremtidens bedrifter. Venstre ønsker en ny nærings- og innovasjonspolitikk i Norge — med økt innsats på forskning og utvikling, og en politikk som hjelper gründerne fram — for det er de som vil skape arbeidsplassene og velferden i fremtiden.

2. Et enkelt, miljøvennlig og rettferdig skattesystem.
Venstre vil ha internasjonalt konkurransedyktige skatteregler som belønner dem som satser på sin egen virksomhet. Vi ønsker å lage et skatte- og avgiftssystem som i tillegg til å skaffe det offentlige inntekter, også skal gi god sosial fordeling og et bedre miljø. Skatte- og avgiftssystemet må være enkelt og forståelig. Venstre vil vri beskatningen fra skatt på arbeid til skatt på forbruk og helse- og miljøskadelig adferd.

3. Gode rammevilkår for hele næringslivet.
For å skape og sikre arbeidsplasser er det avgjørende med generelt gode næringsnøytrale rammevilkår for alle deler av næringslivet. Venstre ønsker generelle lettelser i norsk bedriftsbeskatning, og vil samtidig føre en målrettet politikk for å hjelpe frem gründere og kunnskapsbasert næringsliv. Det offentlige støttepappratet og de offentlige midlene skal rettes inn mot deler av systemet der det private kapitalmarkedet ikke kan fungere. For Venstre er det en målsetting å følge handlingsregelen for bruk av norske oljepenger, fordi uansvarlig offentlig pengebruk gir høy rente og en sterk norsk krone som vil være ødeleggende for norsk konkurranseutsatt næringsliv.

4. Bedre tjenester med økt konkurranse.

Venstre er grunnleggende positiv til konkurranse som virkemiddel for verdiskaping. I et marked som er preget av konkurranse, må aktørene stadig gjøre forbedringer. Konkurranse sikrer en effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser, og bidrar til bedre varer og tjenester, fornyelse, kostnadsreduksjon, og økt valgfrihet for innbyggerne.

5. Gode eiere uansett nasjonalitet.
Norske bedrifter har behov for gode eiere som tilfører økonomiske ressurser, nettverk, markedstilgang og kompetanse. Dette er som regel langt viktigere enn eiernes nasjonalitet. I de fleste tilfeller vil fellesskapets interesser ivaretas bedre ved å bruke lovverk, rammebetingelser og kontrollmyndighet enn gjennom statlig eierskap.

6. Et enklere Norge.
Mange offentlige regler, skjemaer og påbud fører til unødige rapporteringskrav og kompliserte regelverk. Småbedrifter og gründere rammes ekstra hardt av "skjemaveldet", og Venstre ser det som en hovedoppgave å forenkle hverdagen til disse bedriftene gjennom å avskaffe unødvendige lover og forskrifter, samt å forenkle innrapporteringen gjennom økt bruk av Internettbaserte løsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**