Venstres sosialliberale skattereform

I 2004 fikk Venstre gjennomslag for en stor skattereform som gir flatere og enklere skatt gjennom en kraftig tilnærming av skattesatsene for arbeid og kapital og fjerning av den kompliserte og urettferdige delingsmodellen. Dermed har vi blant annet sikret skatteregler som belønner investeringer i bedrifter framfor utbytte til eget forbruk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Venstres mål er et enklere, mer effektivt og miljøvennlig skattesystem, som er internasjonalt konkurransedyktig. Vi vil ha mer skatt på forbruk og helse- og miljøskadelig adferd og mindre skatt på arbeid.

Et enklere skattesystem — flatere skatt
Venstres langsiktige mål er en flat bruttobeskatning for alle inntekter, få særfradrag og et stort bunnfradrag som sikrer god sosial fordeling. Toppskatt er en dårlig løsning for å drive sosial fordeling, fordi denne ordningen fører til en urimelig økning i marginalskatten (skatten på siste tjente krone) når inntekten passerer visse nivå. I neste stortingsperiode må lettelser i personbeskatningen i første rekke komme gjennom en omlegging fra dagens minstefradrag til et høyt bunnfradrag, som i størst grad vil komme de med lavest lønninger til gode. Alle vil dermed få lavere skatt, men de som tjener minst vil få de prosentvis største lettelsene. Venstres grønne skattereform blir på den måten også en viktig sosial utjevningsreform.

Høy toppskatt gir tap for samfunnet gjennom lavere verdiskapning og gjør det mindre lønnsomt å jobbe. Venstre går derfor inn for å redusere marginalskatten som del av et skifte fra skatt på arbeid til skatt på forbruk.

Fjern formueskatten
Norge er i dag ett av få land som fortsatt har formueskatt. Formueskatten er en betydelig belastning for næringslivet. Formueskatten øker skattebelastningen for nystartede bedrifter og øker risikoen ved investering i nyskaping. Formuesskatten har en rekke uheldige langsiktige virkninger på sparing og investering og er en hindring for å nå målet om et nyskapende næringsliv i Norge. Venstre vil derfor fjerne formueskatten.

Venstre vil videreføre den kommunale eiendomsskatten som en frivillig kommunal skatt, og gi kommunene større frihet til å fastsette nivået. Det er viktig for det lokale selvstyret at kommunene kan fastsette lokale skatter og dermed få større styring over egne inntekter.

Fra skatt på arbeid til skatt på skadelig forbruk og forurensing
I Norge har vi relativ lav beskatning på ressursbruk og forurensing. Et viktig grep i Venstres økonomiske politikk er derfor det grønne skatteskiftet, der vi vrir beskatningen fra skatt på arbeid til skatt på miljøforurensing. Venstres miljøskattereform gir bedre rammevilkår for næringslivet og bedrer miljøet. Venstre vil ha avgifter på forurensing, miljøgiftige kjemikalier, fyringsolje mv. Venstre vil også innføre miljøavgift på merkepliktige kjemikalier. De giftigste kjemikaliene skal ha høyest avgift slik det i dag er på plantevernmidler.

Å vri beskatning over fra skatt på arbeid til skatt på forbruk gjør det mer lønnsomt å spare og investere. Derfor har Venstre vært positive til å overføre noe av skattetrykket til forbruksbeskatning. En for høy skatt på forbruk rammer imidlertid sosialt skjevt og økninger i slik beskatning må derfor alltid medføre en skattelette for de laveste arbeidsinntektene. Venstre ønsker derfor ikke å øke merverdiavgiften mer i neste stortingsperiode. Derimot bør noen av dagens momsfritaksområder innlemmes i avgiftssystemet.

Rydd opp i gebyr- og avgiftsjungelen
Dagens skatte-, avgifts- og gebyrsystem er uoversiktlig. Venstre vil ha et enklere system, der man som hovedregel avgiftsbelegger det man vil ha mindre av. Gebyrer for offentlige tjenester må ikke bli fordekte, generelle avgifter, men kun gå til å dekke kostnaden for tjenesten. Venstre vil heve grensen for tollfri postimport til tusen kroner for å avbyråkratisere og forenkle internetthandel.

Venstre vil ha gode ordninger for de familieeide bedriftene. For å bedre fordelingen mellom generasjonene bør det gis lettelser i arveavgiften når arv overføres direkte fra besteforeldre til barnebarn, slik det i dag er for arv til barn.

Venstre går i mot at det innføres årsavgift på båthold, som er kystens friluftsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**