Ytringsfrihet og personvern

Ytringsfriheten er grunnleggende i demokratiet. Retten må gjelde for ytringer også i nye medier og andre uttrykksformer enn de trykte. Det må være en selvsagt rett til å gi uttrykk for egne meninger gjennom ikkevoldelige demonstrasjoner. Venstre mener at rasistiske holdninger må bekjempes med demokratiske virkemidler som argumentasjon, informasjon og kunnskap, men vil opprettholde straffelovens § 135A som forbyr hets på bakgrunn av tro, rase, hudfarge eller seksuell legning. Overgrep mot andre menneskers ytringsfrihet bør kunne straffeforfølges.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Pressens rolle som kritisk og uavhengig rapportør og gransker er vesentlig i et demokrati. Pressens arbeidsfrihet og evne til å fremskaffe opplysninger og bringe dem videre til samfunnet avhenger av at borgere i alle samfunnslag kan betro seg til pressen uten frykt for konsekvenser. Kildevernet må derfor styrkes.

Venstre ønsker å avskaffe blasfemiparagrafen, og endre Grunnloven slik at frimodige ytringer blir tillatt også når de omhandler religion. Ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerett. Det er også fri religionsutøvelse. Venstre vil derfor samtidig håndheve lovvernet om stedene for trosutøvelse som kirker, moskeer, synagoger og templer for å hindre hærverk og ordensforstyrrelse på slike steder.

Pornografilovgivningen må endres slik at skildringer av lovlig seksualitet tillates, og innsatsen skjerpes overfor pornografi knyttet til vold og barn.

Venstre har vært en pådriver for å grunnlovsfeste offentlighetsprinsippet, fordi åpenhet om statens affærer er avgjørende for ytringsfrihet og et levende folkestyre. Venstre vil arbeide for at offentlighetsprinsippet medfører en aktiv informasjonsplikt fra det offentliges side, ikke bare en rett for den enkelte til selv å finne fram i byråkratiet.

Personvern
Den eksplosive økningen i bruk av informasjonsteknologi gjør at presset mot personvernet og den enkeltes private rom blir stadig sterkere. Vi gir fra oss informasjon om oss selv og etterlater mengder av elektroniske spor hver eneste dag.

Venstre mener et sterkt personvern er avgjørende både for den enkeltes frihet og for demokratiet. Frihet forutsetter at hvert menneske vernes mot utilbørlig registrering, overvåking og inngripen i privatlivet. Demokrati forutsetter at det i siste instans er borgerne som kontrollerer staten, ikke staten som kontrollerer borgerne. Venstre mener derfor det skal svært tungtveiende argumenter til for at hensynet til personvernet skal vike. Det må i det alt vesentlige være mulig å komme fram til ordninger som tar hensyn til samfunnets behov for innsyn og kontroll uten å overkjøre enkeltmenneskers rett til vern mot overgrep.

Økt mobiltelefonbruk stiller personvernet overfor nye utfordringer. Bruken av integrerte kameraer i mobiltelefonene er en stor utfordring, det samme er utviklingen med å spore opp hvor mobiltelefonene til en hver tid befinner seg. Venstre vil følge utviklingen nøye og sikre at personvernet settes foran andre hensyn i framtidens teknologiutvikling.

Retten til et sporløst liv
Den enkelte må sikres rett til å leve et sporløst liv, bl.a. ved at betaling med kontanter fortsatt må være et alternativ. Det skal være mulig å reservere seg mot at detaljerte opplysninger om bruk av egen telefon og nettjenester på data lagres i lengre perioder. Politiet må ikke kunne få utlevert registeropplysninger om telefon- og internettrafikk og lignende uten rettslig kjennelse.

Venstre ser med bekymring på bruken av fjernsynsovervåkning på offentlig tilgjengelige steder. Adgangen til å installere overvåkingskameraer må begrenses til et minimum, og det må være klare regler for at slik overvåking i minst mulig grad baseres på opptak. Eventuelle opptak må slettes etter kort tid. Det skal ikke nyttes teknologi ved kameraovervåkning i det alminnelige offentlige rom som løpende krysser opplysninger fra overvåkningskameraene med andre databaser. Når det gjelder adgang til å sette opp private overvåkingskameraer enten det er til næringsdrift eller private boliger, vil Venstre opprette en egen godkjenningsordning slik at det blir en kontroll med antallet kameraer som overvåker andre. Denne ordningen må delegeres til kommunene.

Rett til et sporløst liv gjelder også i biltrafikken. Det må derfor være mulig å passere de ulike bomstasjoner eller andre elektroniske passeringspunkter uten at opplysninger lagres og brukes av andre.

Innen helsevesenet må det være adgang til å reservere seg mot registrering av sensitive opplysninger som ikke har direkte medisinsk betydning. Det må stilles særlig strenge krav til sikkerhet omkring enkeltpersoners helseopplysninger.

Retten til å bli behandlet av mennesker
Du skal ha rett til å få din sak i det offentlige behandlet av mennesker, ikke bare av maskiner. Du skal kunne bli informert om saksbehandlingen har foregått maskinelt, og eventuelle kriterier som er lagt til grunn for en slik behandling må være offentlig tilgjengelig. Klagebehandling skal aldri skje kun ved elektronisk saksbehandling.

Sterkere forbrukervern
Den enkelte forbruker må ha rett til beskyttelse mot urimelig atferd fra leverandører og produsenter av varer og tjenester. Dette må gjelde både for private og offentlige aktører, og på digitale så vel som tradisjonelle handelsarenaer. Gebyrer og purreutgifter knyttet til tjenester eller innkrevingsvirksomhet må ikke overgå kostnadene med å levere tjenesten eller produktet, eller kostnadene knyttet til innkrevingsvirksomheten. Dette prinsippet må også ligge til grunn når det offentlige fastsetter gebyrsatser. Det må stilles klare standardiseringskrav til leverandører av spare-, låne-, og andre finansieringstjenester for å øke forbrukernes muligheter til å sammenligne tilbudene.

På samme måte som det har blitt mulig å gjøre telefonnummer personlig uavhengig av leverandør av telefontjenestene, må det være mulig å gjøre det samme for andre tjenester f.eks. kontonummer i banker og finansinstitusjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**