Venstres program i Arendal 2007-2011

Arendal Venstre vil at Arendal skal være ei raus og romslig drivkraft i regionen. Vår største utfordring er å sikre at styringen av kommunen skjer av folkets valgte representanter i en respektfull dialog. Arendal Venstre vil skape et tryggere, enklere, åpent, nyskapende og bærekraftig Arendal. Dette skal vi gjøre ved å tenke langsiktig og helhetlig. Arendal Venstre tar hensyn til folks behov og finner løsninger som også ivaretar mindretallet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Arendal skal være en moderne miljøkommune

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

Venstre vil

1 – sikre allemannsretten til fri ferdsel og fortsatt ha en restriktiv holdning til hyttebygging i kystsonen

2- videreutvikle Hove-området for rekreasjon, kultur, idrett og friluftsliv samtidig som vi tar vare på de unike natur- og landskapsverdiene

3 – verne om og utvikle friområder og legge til rette for økt friluftsliv

4 – etablere en kyststi gjennom hele kommunen, en bysti fra Strømmen til Songe og flere skogstier

5 – ha tilrettelagte kollektivtilbud for funksjonshemma

6 – arbeide for prøveprosjekt med fjordbuss

7 – arbeide for ny hurtiggående kystjernbane Oslo-Kristiansand og være åpen for gode jernbaneløsninger for landsdelen

8 – ha miljøvennlig og framtidsretta løsning for E-18 gjennom kommunen straks med hensyn både til bysentrum, kollektivtrafikk, regionhavna på Eydehavn og bomiljøet

9 – ha tunnel fra Songebukta til Barbudalen for å skåne Barbu

10 – gjenåpne kanal i sentrum når det kan skaffes finansiering, men ikke i denne bystyreperioden

11- bevare Tyholmen og sikre bevaringsverdig bebyggelse

12 – arbeide for et grønnere sentrum

13 – tenke estetikk i det offentlige rom, og hensyn til kulturmiljø, kulturminner og kulturlandskap

14 – tilllate spredt boligbygging der det er uten konflikt med andre interesser

15 – at Arendal skal være en ledende kommune for bærekraftig lokalforvaltning.

16 – at Arendal kommune skal starte en klimakampanje fra 1. januar 2008 for å gi tips til hvordan hver enkelt av oss kan bidra til å redusere klimagassutslippa.

17 – at innen 2010 skal alle nye kommunale kjøretøy i Arendal kommune være utslippsnøytrale

18 – at det skal være god tilgang til stasjoner for fylling av miljøvennlig drivstoff i Arendal kommune.

Det kreative og nyskapende Arendal

Datamus, hånd

Foto: Microsoft

Arendal Venstre vil

19 – gjøre Arendal attraktiv for innvandrere og flyktninger og legge forholda godt til rette for utdanning, arbeid og fritid for nye innbyggere

20 – videreføre Den kulturelle skolesekken og styrke kulturskolen

21 – sikre øvingslokaler for kommunens kulturliv

22 – utvikle Munkehaugen kultursenter

23 – øke støtten og prioritere allsidighet i kulturtilbudet, særlig for barn og unge

24 – støtte festivalene og det kreative kulturlivet

25 – utvikle idrettsparken i Myra/Bråstad med ishall som et sterkt og allsidig regionalt idrettssenter

26 – utvikle nærmiljøanlegg, friluftsanlegg og andre idrettsanlegg i samarbeid med idrettslaga og Arendal idrettsråd

27 – styrke samarbeidet med næringslivet og satse på utvikling av marine næringer bygd på langsiktig forvaltning av det biologiske mangfoldet i sjøen

28 – utvikle Arendal til en attraktiv og kreativ kommune

29 – utvikle Arendal til en internasjonal FN-by

30 – arbeide for beredskapsbase for oljevern for Sørlandet, lokalisert i Eydehavn og sikre god allmenn beredskap.

31 – ha stemmelokaler ved de videregående skolene

32 – spre de politiske oppgavene for å få flest mulig med i det lokale demokratiet, og arbeide for åpenhet og meroffentlighet i forvaltningen

Mer til dem som trenger det mest

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Venstre vil

33 – at Arendal skal være en trygg kommune, med trygghet for omsorg i heimen og institusjoner og et sjukehus styrt av folkevalgte fra regionen

34 – styrke eldreomsorgen, blant annet ved å øke antallet langtids sykehjemsplasser i takt med behovene i eldrebefolkningen

35 – ha flere korttidsplasser som er trygge og fleksible løsninger tilpassa den enkelte

36 – bygge ut tilbudet om avlastningsordninger for pårørende til mennesker med omfattende pleiebehov

37 – styrke demensomsorgen gjennom videre- og etterutdanningstiltak for personell i omsorgstjenesten

38 – arbeide for en generell kompetanseheving i pleie- og omsorgstjenesten

39 – følge opp arbeidet for flest mulig hele stillinger også i omsorgssektoren

40 – styrke omsorgen til mennesker i krise, psykisk syke og til mennesker med rusproblemer

41 – at pasienter med rusproblemer og psykiatrisk sykdom skal få rask og helhetlig hjelp på så lavt nivå som mulig

42 – sikre og videreutvikle tilbuda for multifunksjonshemma og deres familier

43 – sikre at Arendal fortsatt har gode beredskapsplaner

44 – intensivere arbeidet for at bevegelseshemma skal få full tilgang i offentlige bygg og anlegg

45 – arbeide for at Arendal kommune og Politiet samarbeider aktivt med å forebygge kriminalitet

46 – vurdere byens skjenkebestemmelser i samarbeid med politiet med sikte på redusert fyll og uro i sentrum

Arendalsskolen for kunnskap og like muligheter

Lærer

Foto: Microsoft

Venstre vil

47 – alltid sette barnas interesser fremst, også ved valg av skole

48 – arbeide for full barnehagedekning med høgt pedagogisk nivå i egnede bygg

49 – gjennomføre evaluering av sammenslåing til 1-10 skoler og barnehager

50 – øke antall pedagoger og andre fagfolk i skolen for å ytterligere øke kvaliteten

51 – sikre rektor større faglig og økonomisk handlingsrom

52- styrke lærernes rolle og den pedagogiske friheten

53 – arbeide for å innføre et kompetanseår for lærerne med lønnet permisjon hvert 7. år for videreutdanning

54 – styrke skolen som integreringsarena for minoritetsspråklige

55 — sikre gode oppvekstmiljø, med barnehage, skole og SFO

56- arbeide for seniorpolitiske tiltak for lærere

57 – videreføre renovering av skolebygg

58 – prioritere skoleveger og ha flere gang- og sykkelveger av god standard og høy sikkerhet

59 – styrke de videregående skolene

60 – bygge ut den forebyggende helsetjenesten i både grunnskolen og de videregående skolene

61 -.utvikle kunnskapshavna

62 – styrke Campus Øst i Grimstad

63 – at Arendal fortsatt skal være en av landets ledende IKT-kommuner, med særlig vekt på IKT i skolen

Vedtatt 15. juni 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**