Oppfordrer til felles løft for rusmisbrukere

Venstre inviterer idag til debatt i Stortinget om rusomsorgen. — Vi vil ha et tverrpolitisk løft for rusmisbrukere og de som faller igjennom i hjelpeapparatet. Det trengs mer penger, flere fagfolk og mindre byråkratisk behandling av den enkelte rusmisbruker, sier Gunvald Ludvigsen (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Psykisk helse

Foto: Microsoft

Ludvigsen og Venstre oppfordrer til et tverrpolitisk samarbeid i rusomsorgen. Partiet mener det er nødvendig med et skikkelig løft for alle de som sliter med rusproblemer. Tre år er gått siden den såkalte rusreformen ble iverksatt, og flere instanser (bl.a. Helsetilsynet) rapporterer om at rusmisbrukere ikke får tilgang på nødvendige og basale helsetjenester.

Dårlig oppfølging
– Køene for metadonbehandling er for lange. Det er for dårlig oppfølging etter avrusning. Skottene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er for tette, og rusmisbrukere blir altfor ofte sendt tilbake til rusbelastede bomiljøer etter behandling, opplyser Ludvigsen.

– Situasjonen er bekymringsfull når ruspasientene ikke får rettighetene sine oppfylt. Det er bl.a. mangel på leger som kan sikre gode nok faglige tilbud. Vi spør statsråd Sylvia Brustad om hva som må gjøres for å sørge for at rusmisbrukere får et bedre tilbud, sier Venstres representant i Helse- og omsorgskomiteen.

Gunvald Ludvigsen

Foto: Rune Kongsro

Mange henvendelser
Venstre har tatt initiativ til interpellasjonen på bakgrunn av en rapport fra Helsetilsynet og en rekke henvendelser fra fagfolk, rusmisbrukere og pårørende.

– Vår hensikt er å få til et tverrpolitisk løft for en mangfoldig gruppe av mennesker som faller igjennom i hjelpeapparatet. Mange av oss har som politikere følt oss maktesløse overfor rusmisbrukere som gjentatte ganger er ute på kjøret, sier Gunvald Ludvigsen.

Han tror det er tre områder som må bedres for å endre situasjonen.
– Nok fagfolk, en ubyråkratisk håndtering av det enkelte menneske og god samhandling mellom nivåene som håndterer rusmisbrukere.

Mer informasjon
– Interpellasjonen er andre sak på saklisten i Stortinget 26. april. Debatten starter omkring kl. 10 30.
– Statens helsetilsyn har i sin tilsynsmelding for 2006 påpekt at det gjenstår svært mye arbeid før behandlingstilbudene innenfor rusomsorgen får en tilsvarende kvalitet som de andre tilbudene innenfor spesialisthelsetjenesten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**