Hva skjer med lokaldemokratiet i fremtidas regioner ?

Politiske partier har ulike motiver for å innføre større regioner, men de fleste vil ha nye geografiske regioner fra 2010. Kommunal- og regionalministeren har invitert fylkene til å komme med foreløpige vedtak om geografisk inndeling innen 30. juni og endelig vedtak innen 1. desember 2007. Kommunene i Akershus er invitert til å avgi uttalelse innen 1. mai, men den politiske debatten har til nå uteblitt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Viktig sak for lokaldemokratiet
I St.m. 12 (2006-07) skisseres to hovedmodeller for fremtidige regioner:

1. Forsterket fylkesmodell
2. Store regioner

I brev av 9.1.2007 gis fylkeskommunene ansvaret for å legge opp til prosesser som sikrer god forankring hos alle relevante aktører, herunder kommunene som av Akershus fylkeskommune er invitert til å avgi uttalselse innen 1. mai 2007.
Dette er trolig en av de viktigste sakene som kommunestyrene i Akershus har hatt til behandling på lenge, men som lokalpolitikerne i liten grad har tatt seg tid til å debattere. Dette til tross for at inndeling i større regioner også kan bety slutten på lokaldemokratiet i flere av de nåværende kommunene.

Oslo og Akershus trenger hverandre
Oslo-Akershus-regionen er med sine 1,5 millioner innbyggere og 800 000 sysselsatte landets viktigste region, noe som også klart fremgår av Statistisk Sentralbyrås statistikker for næringsvirksomhet og verdiskapning. Trolig er det nå mer enn 70 000 arbeidspendlere fra andre fylker som er sysselsatt i regionen.
Mens et samarbeid med Oslo som hovedstad, trafikknutepunkt og havneby er en nødvendighet for Akershus, er også Oslo helt avhengig av et samarbeide med Akershus på mange områder, ikke minst når det gjelder arealplanlegging, miljø, næringsutvikling, samferdsel, utdanning og tilgang på kvalifisert arbeidskraft.

Alternative modeller
Akershus fylkeskommune har ovenfor kommunene presentert 6 alternativer for geografisk inndeling:

1. Videreføring av dagens inndeling, med opprettelse av et overordnet samarbeidsorgan for Oslo og
Akershus
2. Sammenslåing av Oslo og Akershus
3. Sammenslåing av Oslo, Akershus og Østfold
4. Sammenslåing av Oslo, Akershus, Østfold, Drammen, Ringerike og Hadeland
5. Sammenslåing av Akershus, Oslo, Østfold, Vestfold og Buskerud
6. Sammnslåing av alle Østlandsfylkene

Hva skjer med kommunene og lokaldemokratiet
Den pågående inndeling i nye geografiske regioner vil også påvirke fremtidige kommunegrenser og lokaldemokratiets påvirkningsmuligheter i viktige beslutningsprosesser.
Derfor blir “regioner” en viktig del i årets valgkamp for Fet Venstre. Det er de nyvalgte fylksepolitikerne som skal avgøre saken, innen den 1. desember 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**