Nordisk ministerråd om vold i nære relasjoner

Venstre berømmer Nordisk ministerråd for å sette dette vanskelige, men viktige temaet på dagsorden. Her kan trolig de nordiske landene lære mye av hverandre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Vi fortsatt savner kunnskap om årsakene til volden og dens effekter – og hvilke tiltak som må gjøres for å bekjempe overgrep. Det vi vet er at dårlig økonomi, boligmangel og sosial isolering ofte er sentrale hindringer for å bryte ut av voldsrelasjoner. Mangel på kapasitet i politiet, bevisproblem og ambivalens i forhold til at overgrep skjer i nære relasjoner hører også med, og fører ofte til at kvinner ikke anmelder mishandling, sier Anne Margrethe Larsen.

Nordisk Ministerråd vil derfor, som en oppfølging av Europarådets kampanje ”Stop domestic violence against women” (2006-2008), arrangere en felles nordisk konferense om vold i nære relasjoner. Konferensen skal ta utgangspunkt i en erfaringsutveksling knyttet til nasjonale virkemidler. Videre skal den se på støtte til og beskyttelse av ofrene, dataindsamling og holdningsskapende tiltak som involverer aktiv deltagelse av menn.

Skjult problem
– Vold i nære relasjoner er et alvorlig og ofte skjult samfunnsproblem, med store konsekvenser for de som rammes. For bare noen tiår siden ble dette omtalt som "husbråk", mens det nå i tiltagende grad anerkjennes som – og behandles som et alvorlig sosialt problem. Nordisk ministerråd kan her gi et bidrag da den skandinaviske velferdsmodellen har fått økt internasjonal interesse i senere år, sier Larsen.

– Det er ingen grunn til å legge skjul på at de nordiske velferdsstatene har en skyggeside. Også hos oss begrenses mange kvinners og barns velferd og livsutfoldelse av vold som utøves i nære relasjoner. Ved å sette dette på dagsorden i Nordisk ministerråd kan vi bidra til å rette oppmerksomheten mot vold i nære relasjoner i andre land, sier Larsen.

Odd Einar Dørum

Foto: Rune Kongsro

Dørums handlingsplan
Vold i nære relasjoner ble løftet opp på den politiske dagsorden i Norge av Odd Einar Dørum, som var justisminister i Bondevik II-regjeringen. Han la frem en treårig handlingsplan i 2004 som gjennom tretti tiltak styrker innsatsen for å forebygge, bekjempe og lindre konsekvensene av denne type vold. Målet er at flere må anmelde, flere må dømmes, og overgrep av denne typen må bli mindre tabubelagt for at flere skal komme seg ut av voldelige forhold.

For å illustrere omfanget av dette problemet kan nevnes at det i Norge ble det utført en voldsmåling en uke i juni 2005. Den viste at det var over 1000 henvendelser fra kvinner som opplevde vold i nære relasjoner, og at det var 2000 barn som var berørt av vold og trusler fra folk i nære relasjoner i samme periode. 85 % av voldsutøverne var menn. I 60 % av sakene var det snakk om fysisk vold. I løpet av 2005 ble det registrert 29 drap i Norge, hvorav 9 var utført av ektefelle/samboer eller tidligere ektefelle/samboer. Antall anmeldelser av vold i nære relasjoner har økt, fra 3890 i 2003 til 4348 i 2005.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**