Norge trenger en ny og moderne landbrukspolitikk

– Framtidens landbruk er avhengig av menneskene som får lov å bo på gården, og initiativet til disse. Derfor er det så viktig å være åpen og fleksibel for å finne løsninger som gjør at de tiltakssomme, kreative og initiativrike, får anledning til å bosette seg og utvikle gårdsbruket ut fra de mulighetene de ser. Dette sa Venstres næringspolitisk talsmann, Leif Helge Kongshaug i en debatt om boplikt og prisregulering i Stortinget i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Dessverre ser en gjennom ulike skriv fra departementet at den bolysten, den kreativiteten og de moderne og framtidsrettede menneskene som den forrige Regjeringens politikk lot slippe til, nå ikke bare blir stoppet, men også reversert. Dette skaper frustrasjon både blant utøvere og lokalpolitikere som blir overkjørt av byråkratene på fylkesplan med forskrifter og retningslinjer fra departementet som grunnlag. Det norsk landbruk trenger er armslag og bolyst, ikke detaljreguleringer og overstyringer. Da finner de beste folkene seg andre ting å gjøre, sa Kongshaug videre.

Leif Helge Kongshaug

Foto: Rune Kongsro

Mer mangfold
Venstre mener på generelt grunnlag at det må bli mer mangfold i landbruket. Vi mener at lokale myndigheter må få større anledning til lokal tilpasning og til å se landbrukspolitikken i sammenheng med øvrig næringsliv. Det kompliserte regelverket og mange av landbrukets lover er et hinder for utvikling av et mer fleksibelt landbruk der de som har lyst til å satse på næringen, får mulighet til det. Derfor ønsker Venstre en full gjennomgang av alt lov- og regelverk med sikte på en modernisering.

Venstre støttet ikke forslaget fra Høyre om å oppheve boplikten på og prisreguleringen av landbrukseiendommer under Stortingets behandling i dag, men vi varsler samtidig at det ikke er aktuelt for Venstre å gå inn for ytterligere innstramminger i dagens lovverk, slik statsråden har varslet. Snarere ser vi for oss en gradvis oppmyking og en fleksibel praktisering av regelverket tilpasset lokale forhold og behov.

Bolyst er viktigere enn boplikt
Vår begrunnelse for ikke å støtte forslaget i dag har først og fremst bakgrunn i at det ble gjort en rekke oppmykninger av regelverket for boplikt og prisregulering under den forrige regjeringen som vi fortsatt ikke fullt ut har sett effektene av. Eiendommer under 100 mål ble gjort konsesjonsfrie, forutsatt at ikke mer enn 20 mål var dyrket mark. Det ble innført et fribeløp på kr 750 000 før bebygde landbrukseiendommer blir ilagt priskontroll, og kapitaliseringsrentefoten ved beregning av prisen på jordbruksarealer ble satt til 4 pst. Samlet har denne politikken gitt den enkelte bonde større handlefrihet og ansvar for hvilken pris som bør betales for jordbruksareal og jordbrukseiendom. I de aller fleste tilfeller medførte disse endringene at det ikke vil være en reell prisregulering, men fri omsetning av svært mange landbrukseiendommer, ikke minst mange av de minste eller mellomstore eiendommene, som mange etterspør i dag.
For Venstre er det tross alt viktigst at det bor mennesker på de ulike landbrukseiendommene, uavhengig av om det er de samme som driver og vedlikeholder eventuelle jordbruksareal tilknyttet eiendommen. For Venstre er tross alt bolyst viktigere enn boplikt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**