En rettstat for frihet og trygghet

Balansen mellom frihet og trygghet utfordres av misbruk av teknologi, av frykten for politisk motivert terror, organisert kriminalitet og en stadig økende overvåking og kontroll for å møte disse truslene. Der enhver før var uskyldig inntil det motsatte var bevist, er vi i ferd med å få systemer som i utgangspunktet setter hele folket under mistanke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Av Anne Solsvik, andrekandidat for Arendal Venstre og nestleder i Norges Unge Venstre

Å håndheve lov og orden og gi borgerne trygghet for liv og eiendom er blant den demokratiske statens fremste oppgaver. Staten alene skal ha myndighet på dette området. Den enkelte skal føle trygghet for at lovbrudd vil bli etterforsket og påtalt. Venstre vil sette ofrenes situasjon sentralt i rettspleien.

Det er grunnleggende i en liberal rettstat at en er uskyldig til det motsatte er bevist, og enhver anklaget har rett på et forsvar. Juryordningen opprettholdes. Det skal ikke kunne reises erstatningssak mot en person som er frikjent i en alvorlig straffesak. I saker der gjerningsperson ikke kan identifiseres og der det foreligger grunnlag for erstatning, skal det offentlige ta dette ansvaret uten forbehold. Venstre vil avvise alle former for dobbelstraff. Alle restriksjoner i yrkesvalg og utdannelse skal idømmes i hvert tilfelle og ikke gjennomføres kollektivt.

Friheten har som forutsetning at hvert menneske vernes mot utilbørlig inngripen i privatlivet og at det kan delta i arbeidsliv og samfunnsliv uten å føle seg kontrollert eller overvåket. Derfor vil Venstre ha et sterkt personvern.

Den enkelte har eiendomsretten til informasjon om sine personlige forhold, og derfor rett til å kontrollere andres bruk av disse opplysningene. Personlig informasjon skal ikke kunne bli en handelsvare uten den enkeltes samtykke. Det offentliges behov for opplysninger om personers helse, omsorgsbehov eller andre personlige forhold skal være underordnet hensynet til personvernet. Slike opplysninger skal som hovedregel kun innhentes med informert samtykke. Det skal være tilgang på anonyme alternativ slik at det er mulig å utføre dagligdagse gjøremål uten at informasjon registreres og lagres over tid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**