Maner til kamp for oljevernberedskap langs kysten

Økende skipstrafikk langs kysten stiller norsk oljevernberedskap overfor nye og store utfordringer. — Vi trenger en ny risiko- og sårbarhetsanalyse som kan gi oss retningslinjer for det forebyggende beredskapsarbeidet i tida framover, sier Venstres stortingsrepresentant Vera Lysklætt fra Finnmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Vera Lysklætt

Foto: Rune Kongsro

«MS Server»’s forlis utenfor Fedje i vinter var et synlig bevis på behovet for en solid oljevernberedskap.
– «Server» var et lasteskip med «bare» 300 tonn bunkersolje om bord. Finnmarkskysten trafikkeres jevnlig av stadig større oljetankere med rundt 200 000 tonn råolje, påpekte Lysklætt under en interpellasjonsdebatt i Stortinget denne uka.

Utfordringene øker
Finnmark Dagblad rapporterte nylig om at: «Mengden av russisk olje som transporteres langs Finnmarkskysten kan bli tredoblet allerede i år, til rundt 30 millioner tonn. Ytterligere økning er ventet i årene framover.» Dette fremkommer i en rapport fra Barentssekretariatet.

Oljetanker

Foto: Venstre

– Utfordringene i nordområdene er mange i denne sammenhengen. Store avstander med en svært spredt og glissen bebyggelse, et tøft klima med kulde og mørketid, kapasitetsbegrensninger i infrastruktur som tele- og mobilnettet og ressursknapphet vil hver for seg ha betydning for vår evne til å håndtere en stor hendelse. Hvis vi i Norge blir rammet av en ulykke tilsvarende «Exxon Valdez», vil det gi omfattende oljesøl, i verste fall helt fra Nordkapp og ned til Brønnøysund, påpeker Vera Lysklætt. – Ved oppryddinga etter «Prestige»-ulykken utenfor spanskekysten i 2002 deltok 120 000 personer. I Finnmark er vi i dag ca. 73 000 – med stort og smått. De tankerne som i dag trafikkerer vårt område, er opptil ti ganger større enn det «Prestige» var.

Lysklætt slår fast at Norge nå har behov for en ny risiko- og sårbarhetsanalyse som kan gi oss retningslinjer for det forebyggende beredskapsarbeidet i tida framover.

Forsvaret viktig
– Videre må vi fortsatt ha en sterk tilstedeværelse av Forsvaret i nordområdene. Det sivilmilitære samarbeidet må videreføres. Samarbeidet mellom landene i Barentsregionen må videreføres og forsterkes, og infrastrukturen må utbygges og forbedres. – Redningsøvelsen «Barents Rescue 2005» synliggjorde at Forsvarets deltakelse med utstyr og mannskap var helt avgjørende for at øvelsen kunne avvikles. Eventuelle redningsaksjoner i framtida er derfor helt avhengig av at disse ressursene er til stede og operative til enhver tid for å begrense omfanget av en eventuell oljekatastrofe, sier Vera Lysklætt.

Ny teknologi
Venstres representant fra Finnmark mener oljelenser fra 1980-tallet ikke holder mål. Øvelser i bølger på omkring 0 meter viser at lensene stikker under overflata straks de blir slept. Vi har m.a.o. behov for nytt utstyr.

– Forskningsinstitusjoner i nord må få i oppdrag å utvikle ny teknologi og nye typer lenser, og disse må igjen testes ut utenfor Vardø og Honningsvåg i ekstremvær.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**