Innspill til revidering av Kommuneplanen for Meløy 2004-2016

Innspill til revidering av Kommuneplanen for Meløy 2004-2016.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Innspill til revidering av Kommuneplanen for Meløy 2004-2016.

Gjeldende kommuneplan for Meløy, vedtatt i 2003, har fungert rimelig godt som styringsdokument både for politikere og administrasjon.

Meløy Venstre innser at dersom arealplanen fremdeles skal bli et godt styringsdokument uten for mange "uthulende" dispensasjoner, bør en dele LNF-områdene inn i minst 3 deler. F.eks: LNF 1: Fullstendig forbud mot bygging. LNF 2: Spredt bebyggelse tillates (f.eks max 10 enheter på et utvalgt område.) LNF 3: Bebyggelse tillates.

Man bør derfor gjøre bevisste valg på hvilke områder i kommunen som tåler en mer konsentrert utbygging, både ut fra miljømessige og næringsmessige hensyn. Samtidig er det viktig å ta vare på
sammenhengende "urørte" områder med hensyn til vill flora og fauna, primærernæringene og rekreasjon. Slike valg vil kunne skape politiske motsetninger, men dessverre også motsetninger mellom bygdelag og grunneiere. Man må derfor være villig til å bruke tid og krefter på å skape forståelse hvorfor det er nødvendig å gjøre slike valg.

Meløy Venstre har foreløpig følgende innspill til strategidelen:

Kunnskap og kompetanse:
Det skal legges til rette for at alle elever, også de med særlige vansker eller særlige evner på ulike områder, får opplæring som er bedre tilpasset deres evner og forutsetning. I den forbindelse skal alle elever i løpet av det 1.skoleåret utredes slik at eventuelle tiltak kan settes inn tidligst mulig.
Det bør jobbes for at Byggfag blir et tilbud i videregående skole i Meløy.

Helse- og omsorg:
Kommunen bør satse på å bygge flere omsorgsboliger med heldøgns pleie og opprettholde tilstrekkelig kapasitet på sykehjemmene.
Utplassering av hjertestartere på Bolga, Støtt og Meløy.

Næringsutvikling:
Bobleanlegget må gå hele vinteren for at ikke isen skal skape problemer for næringslivet i sørbygda.

Miljø- og arealforvaltning:
Se innledningen!
Småvatnan naturreservat må utvides slik at elvemuslingen i Halsos-elva vernes.
Bør Småvatn renskes? De holder på å gro fullstendig igjen

Kultur- og fritid: (Her er det vel en del punkt som kan strykes? Fritidsbad f.eks)
Meløy kommune skal sørge for at det tilrettelegges for handikappede når det gjelder tilgjengelighet både til offentlige bygninger og til fritidstilbud.
Meløy kommune vil sørge for at det kan legges til rette for at egnede areal kan disponeres til allsidige fritidsinteresser, eks hestesport, motorsport osv.

Mvh
Meløy Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**