Leserinnlegg av Mari Ann Bjørkli: Djupedals manglende tiltak mot frafall i videregående

Djupedals manglende tiltak mot frafall i videregående.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Djupedals manglende tiltak mot frafall i videregående.

Dokument, program

Foto: Microsoft

Regjeringen har nå lagt fram en stortingsmelding om livslang læring. Målet er bedre utdanning, og hovedgrepet er tidlig innsats. Dette er vel og bra og gir nok gode resultater på sikt.

Djupedal skriver i en kronikk i Dagbladet følgende: "Dette forsterker den aller største utfordringen i videregående opplæring: Den alt for høye andelen elever som ikke fullfører. I meldinga tar vi derfor til orde for å omorganisere rådgivningstjenesten, blant ved å dele rådgivningen i grunnskolen mellom sosialpedagogisk rådgivning og yrkes- og utdanningsveiledning. Andre tiltak mot frafall vil være flere læreplasser, en videreutvikling av lærekandidatordningen og en endring av regelverket for oppfølgingstjenesten. Oppfølgingen av eleven må skje før han eller hun dropper ut, og ikke som i dag, etter at det har skjedd."

Men hva med skoleleie, teoritrøtte elever som ønsker å satse på praktisk opplæring etter 10 års grunnskole? De skal presses til å begynne på videregående enda mange er dømt til å mislykkes, nettopp fordi de ikke er motiverte. Mange sliter også med forskjellige former for skrive- og lesevansker. Det er en kjensgjerning at ca 25% av de som begynner på videregående verken får studie- eller yrkeskompetanse. Dette er et dramatisk stort antall av våre ungdommer som vi har et stort ansvar for.

Når elever som har slitt mange år i grunnskolen opplever å mislykkes i videregående gjør dette noe med selvtilliten. Det er ikke rart at noen av dem aldri får fotfeste i arbeidslivet og blir avhengig av trygd eller sosialhjelp. Mange av disse elevene er ofte praktikere som kan gjøre en god jobb i arbeidslivet. Disse har vi god bruk for i dag da det er mangel på arbeidskraft.

Det MÅ gå an å utvikle et kortere og praksisbasert alternativ til dagens teorifylte utdanningssystem, gjerne kombinert med valgfag i ungdomsskolen som er praksisorienterte.

I stortingsmeldingen åpner Djupedal for flere forsøk, men dette er ikke godt nok. Det kreves tiltak nå!

Dokument, program

Foto: Microsoft

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**