Program 2007-2011

Skedsmo Venstre har vedtatt følgende program for valgperioden 2007-2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Du kan laste ned programmet i .doc eller .pdf format:

Skedsmo Venstre – politisk program 2007-2011 (pdf)

Skedsmo Venstre – politisk program 2007-2011 (doc)

1. Grunnlaget for Venstres politikk

10 liberale prinsipper
Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Liberal politikk skal være et utålmodig arbeid for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet.

1. Friheten skal gjelde overalt, for alle
Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet. Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv — uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. Vi hviler først når friheten gjelder overalt, for alle.

2. Det personlige ansvaret er ufravikelig
Alle har ansvar for egne valg. For Venstre er dette like grunnleggende som retten til frihet. Vi er overbevist om at den som gis anledning til å ta ansvar, griper muligheten — og gjennom det vinner økt verdighet og frihet. De som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.

3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner
Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens egenverdi og bærekraft.

4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet
En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn har lokale, nasjonale og globale felleskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne — hvor enhver person med de nødvendige evner og innsatsvilje, skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet.

5. Alle er likeverdige, men ingen er like
Liberalismen er raus. For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Respekten for ulikhet inkluderer fordi den innebærer nysgjerrighet i møte med det ukjente, og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle. Toleranse betyr respekt, ikke likegyldighet eller feighet.

6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst
Det liberale engasjementet for frihet går lengre enn å sikre alle materiell trygghet og velstand. Overalt i verden kjennetegnes det gode liv av mer enn det materielle — av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Liberal politikk skal sikre dette som reelle muligheter for alle i et samfunn.

7. Politisk makt skal komme nedenfra
Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer.

8. Makt skal spres og balanseres
Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre er opptatt av å sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. En slik spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset
Den liberale staten må bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøytral overfor livssyn. Den liberale statsmakten må respektere begrensningene i egen makt, og dens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren. Staten har et spesielt ansvar for å verne om mindretallets rettigheter. For liberale er det forskjell på det vi ikke liker og det vi vil forby.

10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis
Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argumenter og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og på en tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.

2. Mer frihet — mer ansvar
Stemmemakt og borgermakt

Venstre kombinerer frihet for den enkelte med ansvar for fellesskapet. Frihet gir grobunn for kreativitet og skaperkraft. Det gode liv skapes av frie mennesker som tar egne valg og som føler ansvar for omgivelsene. Venstre vil gjøre Skedsmo til et godt sted å bo og vokse opp i, med en god skole, et mangfoldig kulturliv og et innovativt og bærekraftig næringsliv.

2.1 Du er sjefen!

Et levende folkestyre er avhengig av at borgerne på enklest mulig måte kan orientere seg om offentlige beslutningsprosesser og vedtak. Den gode kommunen skapes av engasjerte innbyggere som brenner for noe, enten det er vern av grøntområder, verdighet for narkomane, fritidstilbud for ungdom eller flere barnehager. Åpenhet og innsyn gir mulighet for innflytelse. Venstre vil styrke innsynet i kommunale prosesser og inkludere flere frivillige organisasjoner i styringen av kommunen. Venstre vil at borgerne skal ha mulighet til å påvirke de politiske beslutningene hele tiden — også utenom valgene.

Venstre vil:
sikre større åpenhet i kommunen og at sakspapirer og møteprotokoller gjøres lettere tilgjengelig for alle
arbeide aktivt for å fremme åpenhet, rent spill og klare grenser mellom politikk og næringsliv, og aktivt motvirke korrupsjon og maktkonsentrasjoner
styrke barn og unges kommunestyre (BUK) som beslutningsorgan og som høringsorgan i større saker som angår barn og unge
gi lokale velforeninger, elevråd, foreldreutvalg, frivillige organisasjoner og andre aktører en bedre mulighet til å komme med innspill i saker som angår dem
utvide ordningen med nærmiljøstyrer til hele kommunen
innføre direktevalg på ordfører
innføre 16-årig stemmerett for å inkludere ungdom i det formelle demokratiet og øke valgdeltakelsen blant ungdom
gjeninnføre velgernes mulighet til å stryke kandidater fra listene ved kommunevalg


2.2 Enklere og mer rettferdige avgifter

Venstre vil jobbe for et enkelt og rettferdig avgiftssystem, og for at innbyggerne skal få gode tjenester som ikke koster mer enn nødvendig.

Venstre vil:
sørge for at Skedsmo skal ha lave kommunale avgifter
fase ut eiendomsskatten innen 2011
bruke avgifter for å vri forbruket i mer miljøvennlig retning
rydde opp i avgifts-og gebyrjungelen slik at prisen på gebyrer ikke settes høyere enn det tjenesten faktisk koster
arbeide for å fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger og lærekandidater, slik at det blir enklere for disse å komme i jobb
ta i bruk konkurranse som virkemiddel der det er hensiktsmessig
sette i gang forsøk på å gi private aktører en utfordringsrett på noen utvalgte områder der kommunen driver tjenesteproduksjon, dvs. en rett til å gi et tilbud og få tilbudet vurdert i konkurranse med kommunens egen drift
sikre at kommunen har god kompetanse på bestiller-og utførerrollene gjennom utveksling av erfaring med andre kommuner


3. Miljøfyrtårnet Skedsmo
Miljø og samferdsel

Skedsmo kommune står overfor store utfordringer knyttet til klassisk naturvern så vel som de globale klimaproblemene. Den raske utbyggingstakten i kommunen gjør det viktig å få på plass moderne samferdselsløsninger og sikre at grønne lunger bevares. Venstre vil at Skedsmo skal gå i forkant når det gjelder å fremme en bærekraftig utvikling. Å gjøre noe med klimaproblemene handler om å ta globalt ansvar, og er også en god investering for fremtiden.


3.1 Moderne samferdselsløsninger

Skedsmos sterke befolkningsvekst stiller kommunen overfor en rekke utfordringer innen samferdsel. For å motvirke kødannelser, gjøre det attraktivt å velge miljøvennlig og tilby god fremkommelighet for alle, vil Venstre styrke kollektivtilbudet og gjøre det til det naturlige alternativet for transport både innen Skedsmo og inn til Oslo. Det krever et godt samarbeid mellom kommunen og Stor-Oslo Lokaltrafikk for å bedre forbindelsene mellom steder internt i kommunen og en fortsatt massiv satsing på å utvide kapasiteten på forbindelsene til Oslo. Det må også bli tryggere og enklere å bruke sykkel, og kommunen må stimulere til at flere sykler til jobben.

Venstre vil:
styrke kollektivtilbudet internt i kommunen
utvide kapasiteten på kollektivforbindelsene til Oslo
jobbe for at det bygges ny jernbanestasjon ved Åråsen stadion på toglinja mellom Lillestrøm og Leirsund
innføre enhetstakst for reiser innen kommunens grenser
gå imot takstøkninger og gjøre månedskortet billigere
innføre et billettsystem som gjør det billigere å kjøpe billett på forhånd, fra automat eller utsalg, slik at det sikres bedre flyt i busstrafikken
støtte bygging av tunnel gjennom Vardeåsen for trafikken til/fra Nannestad og Gjerdrum
bygge gjennomgående sykkelveier og sykkelfelt langs alle hovedveier
fjerne parkeringsplasser som stenger for syklister i hovedveier og sentrumsgater
tilrettelegge for sykling ved all gate-og veiplanlegging
innføre ordning med sykkelgodtgjørelse for ansatte i kommunen som velger å bruke sykkel til jobb i stedet for bil
innføre prøveordning med bysykkel i Lillestrøm og Strømmen

3.2 Bevar hundremeterskogene!

Utbyggingen i Skedsmo kommune har lagt mange verdifulle grønne områder under asfalt. Venstre vil bevare hundremeterskogene og kommunens biologiske mangfold.

Venstre vil:
verne hundremeterskogene mot utbygging
sikre grønne lunger i asfaltjungelen
sikre ravinene og andre viktige naturmerker
intensivere opprensingen av Nitelva, Sagelva og Leira, og sørge for at elvene tilfredsstiller EUs krav til vannkvalitet innen 2009

3.3 Tenke globalt, handle lokalt

Klimaendringer påvirker oss alle, og er en av de alvorligste truslene verden står overfor. Venstre vil sørge for at Skedsmo oppfyller sin del av Kyotoavtalen og blir et klimafyrtårn som viser vei i anvendelse av ny miljøteknologi. Venstre har som målsetning at kommunen skal redusere sine utslipp av klimagasser med 50% fra 1990-nivå innen 2020 og bli en nullavfallskommune, eller en såkalt "Zero Waste City" innen 2011.

Venstre vil:
avvikle bruk av all olje til oppvarming i Skedsmo innen 2020
erstatte alle oljefyrer i kommunale bygg med fornybare energikilder innen 2011
stille krav til alle nybygg om varmeisolasjon og bruk av fornybare energikilder ved oppvarming
at det offentlige går i front ved innføring av energisparende tiltak, som for eksempel temperaturstyring og tidsbrytere
systematisk ta i bruk solenergi og solvarmeanlegg i Skedsmo
at alle biler som brukes av det offentlige skal gå på biodrivstoff, elektrisitet eller hydrogen innen 2011
at det skal være fyllestasjoner for biodrivstoff i hele kommunen innen 2011
innføre utsortering av våtorganisk avfall som skal brukes som biogass i transportsektoren
foreta en nødvendig utfasing av all deponering av avfall, og sørge for at ressursene i alt avfall og kloakk blir nyttiggjort
legge til rette for enklere kildesortering av avfall, blant annet ved utstasjonering av flere innsamlingsstasjoner for glass, metall, plast og matavfall
kommunens helsestasjoner skal gi informasjon om tøybleier
gjennomføre omfattende tiltak for å redusere avfallsmengden i Skedsmo blant annet gjennom krav til produktdesign utifra en livsløpstenkning og innføring av utsortering og gjenvinning av avfall uten fare for utslipp av miljøfarlige stoffer
innføre et eget klimaregnskap for alle kommunale enheter, kombinert med en belønningsordning for de som har de største reduksjonene
gjennomføre en klimavettkampanje i Skedsmo

4. En skole for kunnskap og like muligheter
Skole og barnehage

Skolen skal formidle kunnskap og allmenndannelse på en måte som skaper utvikling hos den enkelte og i samfunnet. Ingen elever er like, og derfor må undervisningen tilpasses den enkelte. Skolen og den enkelte lærer må få langt større frihet til å kunne velge gode lokale løsninger. Venstre vil satse på en sterk offentlig skole, men er også positiv til etablering av friskoler.


4.1 Sats på læreren

En god skole krever at lærere og skoleledere får tilstrekkelig faglig oppdatering og etterutdanning, og at mer av arbeidstiden kan fristilles til skoleutvikling, samarbeid og undervisning.

Venstre vil:
gjennomføre en ordning med et kompetanseår for lærere og skoleledere som gir lærerne en mulighet til etter-og videreutdanning
gi hver skole en "videreutdanningspott", slik at de får en reell mulighet til å la lærerne hente faglig og pedagogisk påfyll
stille økte krav til lærertetthet, og sikre at det i større grad kompenseres for skjevheter i elevgrunnlaget ved å tilføre ekstra lærerressurser
gi lærere i Skedsmo-skolen tilleggsutdannelse innen det å jobbe i en flerkulturell skole, og finne gode rekrutteringsmetoder for å få utdannet flere lærere med minoritetsbakgrunn
redusere byråkratiet og skjemaveldet i skoleverket, slik at mer tid kan benyttes til elevkontakt og skoleutvikling


4.2 Frihet i skolen

Venstre ønsker mer frihet i skolen for både lærere og elever. Alle elever har krav på å få opplæring som er tilpasset eget nivå og egne behov. Skolene må slippes fri slik at de kan finne gode tilpassede løsninger. En slik frihet må samtidig bygge på at vi setter tydelige krav til kvaliteten i den opplæringen som blir gitt, og det må legges til rette for at skoler og lærere kan utveksle erfaringer og lære av hverandre.

Venstre vil:
innføre fritt skolevalg i grunnskolen
gi skolene og lærerne stor pedagogisk frihet
følge opp målsetningene som er satt for kvalitet og pedagogisk utvikling i Kvalitetsbarometeret
utarbeide lokale kvalitetsmål i samarbeid mellom skoleledelse, lærere, elever og foreldre
at det stilles strengere krav til lærernes kompetanse i fagene de underviser i. Det må gjennomføres en reform av lærerutdanningen slik at det stilles krav om minimum 60 studiepoeng for å undervise i et basisfag.
kreve at alle elever, både faglig svake og sterke, i større grad får opplæring tilpasset eget nivå
styrke norskopplæringen, spesielt for barn uten norskspråklig bakgrunn
styrke ordningen med leksehjelp
sikre at de som trenger særskilt tilrettelagt opplæring rakst får et relevant tilbud. Hjelpen må settes inn tidlig, slik at eleven raskest mulig kan følge ordinær undervisning.
opprettholde et godt spesialskoletilbud
videreføre ordningen med frivillig sommerskole for 5.-10. klassinger


4.3 Målrettet satsing

Skolene skal ha stor frihet til å gjøre egne prioriteringer, men det bør være noen grunnleggende felles krav til undervisningen ved alle skoler på samme skoletrinn.

Venstre vil:
styrke opplæringen i basisfagene matematikk, naturfag og norsk i grunnskolen, og innføre et ekstra obligatorisk fremmedspråk
innføre et inkluderende livssyn-, etikk-og verdifag som erstatning for KRL-faget. Inntil et slikt fag er etablert, skal det være mulig å søke fritak fra hele KRL-faget.
satse på ungt entreprenørskap og elevbedrifter for å stimulere til gründermentalitet og samarbeid med næringslivet
erstatte dagens eksamensordning med en mappevurdering der sluttkarakter settes på bakgrunn av alt du har produsert i løpet av skoleåret


4.4 Hør på eleven

Alt arbeid i skolen bygger på gjensidig respekt mellom elever, lærere og foreldre. En god skoleutvikling krever at elevene blir hørt, og at de har reell innflytelse på egen skolehverdag.

Venstre vil:
gi elevene rett til individuelle studie-og arbeidsplaner som de selv er med på å utforme
sikre bedre kommunikasjon mellom elevråd, driftsstyre og elevene
gi bedre opplæring til elevrådsrepresentantene


4.5 Et godt skolemiljø

Skolen må styrkes for å bli en arena for fellesskap. Et godt skolemiljø fordrer gode lokaler, et mangfoldig tilbud og at elever får den oppfølging og hjelp de trenger når de trenger det.

Venstre vil:
bygge ut og ruste opp Asak skole
videreutvikle "den kulturelle skolesekken" og gi den et mangfoldig innhold der både kulturarven og det nyskapende får sin naturlige plass
sikre skoler muligheten til å dra på ekskursjoner til museer, teater, kino o.l.
etablere robuste rådgiverteam på alle skoler, med bred kompetanse innen spesialpedagogikk, psykologi og yrkesveiledning. Rådgiverteamet skal også fungere som en støtte for lærerne i deres arbeid med å tilrettelegge opplæringen.
styrke PPT og skolehelsetjenesten slik at man tidligere kan fange opp elever som sliter med ting på eller utenfor skolen
gå gjennom spesialundervisningen for å fjerne negativ stigmatisering av elever med lære-og adferdsvansker.
øke kompetansen om ADHD særlig blant lærere, ansatte i barnehager og på helsestasjonen.
øke kunnskapen om familievold i skolen, barnehagen og på helsestasjonen slik at barn som er vitne til eller offer for vold i hjemmet får rask hjelp.
at skolene skal spille en viktig rolle i nærmiljøet og skolebygningene skal kunne brukes aktivt på kveldstid


4.6 Fleksible barnehager

Alle barn i alderen ett til fem år skal ha rett på et tilbud om barnehageplass. Ikke alle foreldre har de samme ønskene og behovene i forhold til barnehage, og det må derfor gis et bredt og variert tilbud. Barnehagen skal være et sted der leken står i sentrum, men mot slutten av barnehageperioden bør barna forberedes til å begynne på skolen. Barnehagen er også en viktig arena for språkforståelse og integrering.

Venstre vil:
legge til rette for økt etablering av kommunale og private barnehageplasser for å nå målet om full barnehagedekning
ha lik støtte til private og offentlige barnehager
sikre at alle har råd til å velge barnehage for sine barn. Prisen for en barnehageplass bør variere i forhold til foreldrenes inntekt. Kommunene bør få større mulighet til å differensiere barnehagesatsene.
at alle som lever under fattigdomsgrensen skal få gratis barnehageplass
ha fleksible åpningstider i barnehagene, slik at det tilrettelegges også for dem som trenger et tilbud på kveldstid eller om natten
sørge for at det er tilstrekkelig med deltidsbarnehageplasser
stimulere til en sterkere profil-og konseptutvikling i barnehagene for å gi et økt mangfold i tilbudet
at det bør gis grunnleggende innføring i tall og bokstaver til femåringer
at barn med dårlig språkutvikling bør prioriteres i køen, og tilbys gratis kjernetid i barnehagen, evt. språktreningsgrupper

5. En varm og trygg kommune
Sosialt ansvar

Tilgjengelighet og fleksibilitet bør kjennetegne omsorgstjenestene i Skedsmo. Byråkratiet må forenkles og tjenestene må tilpasses den enkeltes behov. Alle må sikres trygghet i hverdagen og et godt sted å bo. Trygghet er en forutsetning for frihet. Skedsmo skal være en trygg kommune å ferdes i. All vold må bekjempes.

5.1 Mer til dem som trenger det mest

Sosialt ansvar handler først og fremst om å hjelpe de som har det vanskeligst. Venstre ønsker et godt og offensivt velferdstilbud, med målrettede tiltak og virkemidler.

Venstre vil:
øke sosialhjelpsatsene slik at alle som trenger støtte skal få et bedre grunnlag for selv å kunne arbeide seg ut av problemene samtidig som det tar bort behovet for små særytelser som krever omfattende saksbehandling
at alle som trenger tjenester i det kommunale hjelpeapparatet skal delta i utformingen av sin egen individuelle plan for å gjenvinne kontroll over egen livssituasjon
sørge for et nært samarbeid mellom kommunens helsetjeneste og akuttpsykiatrien som ivaretas av sykehusene
fjerne køene i psykiatrihelsetjenesten slik at alle får tilbud om behandling innen tre måneder
at barn og unge som har psykiske problemer, må få rask og riktig oppfølging
etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud for alkoholikere og narkomane
at alle rusmisbrukere som ønsker behandling skal få et godt tilbud. Behandlingsapparatet må ta i bruk et bredt spekter av virkemidler. Terskelen for å få adgang til legemiddelassistert rehabilitering må bli lavere. Kontrollert utdeling av brukerdoser må vurderes som ledd i behandlingen for de tyngste misbrukerne.
etablere et senter for pårørende innen rus-og psykiatrifeltene
gi økt tilbud om kompetanseheving innen psykiatri og helse

5.2 En verdig alderdom

Venstre vil gi eldre mennesker trygghet og valgfrihet. Alle skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker, men samtidig skal det bli lettere å få sykehjemsplass enn i dag. Eldre mennesker har svært forskjellige interesser og behov. Venstre vil føre en politikk som gir mange muligheter for valg, enten det gjelder hvilke tjenester en vil benytte, eller hvem som skal utføre dem.

Venstre vil:
skape et mer variert tilbud innen eldreomsorgen. Eldre må i langt større grad få mulighet til å ha innflytelse på innholdet i tjenestene de får fra det offentlige. I tillegg til å sikre gode sykehjemsplasser, må det sikres alders-/seniorhjem og flere omsorgsboliger for de som trenger et mindre pleieintensivt tilbud.
etablere bokollektiv for eldre
sikre frihet og fleksibilitet innen eldreomsorgen slik at den enkelte pleietrengende i større grad får legge seg når man vil, stå opp når man vil, spise når man vil og drikke hva man vil
ha lavere terskel for å få sykehjemsplass, hjemmetjenester og andre omsorgstilbud
sikre fritt sykehjemsvalg, slik at den enkelte selv kan velge hvilken løsning som passer best
ha økt bemanning og bedre medisinsk-faglig tilsyn ved sykehjemmene.
innføre en omsorgsgaranti for å kvalitetssikre eldreomsorgen og sikre den enkeltes rettigheter. Kommunen skal være ansvarlig for å stille krav til kvaliteten på tjenestene som tilbys, men for Venstre er det mindre viktig hvem som leverer tjenesten.
sikre rekrutteringen til omsorgsyrket, blant annet ved tilbud om etterutdanning for ufaglærte og liberalisering av regelverket knyttet til arbeidsinnvandring.

5.3 Tilgjengelighet for alle

Skedsmo er dårlig tilrettelagt for eldre og funksjonshemmede. Det må gjøres et omfattende arbeid for å gjøre kommunen tilgjengelig. Det vil gjøre hverdagen enklere for alle.

Venstre vil:
la universell utforming være førende for planlegging av alle offentlige rom
foreta en systematisk utbedring av gater, plasser og steder med dårlig tilgjengelighet
sikre alle tilgang til offentlige kontorer og møterom

5.4 Et trygt sted å bo

Ingen skal føle seg utrygg i Skedsmo. Kriminalitet må forebygges og bekjempes. Trygghet betyr også styrking av personvernet og frihet fra overvåking.

Venstre vil:
bekjempe all vold
rette en spesiell innsats mot vold i nære relasjoner
sikre et bedre oppfølgingstilbud til voldsrammede
prioritere tiltak mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, menneskehandel og annen kriminalitet rettet mot grunnleggende menneskerettigheter
redusere antall overvåkingskameraer, og skjerpe kravene for tildeling av tillatelser
opprette et personvernombud som skal sikre innbyggerne innsyn i kommunal saksbehandling, og sørge for at sensitive opplysninger ikke blir misbrukt
ha en grundig kartlegging av alle overvåkningskameraer i kommunen, med oversiktskart godt tilgjengelig for allmennheten
styrke datasikkerheten i Skedsmo kommune

5.5 Et mangfoldig og inkluderende Skedsmo

Skedsmo skal være en åpen og tolerant kommune som har rom for ulikhet og mangfold. Retten til å delta på alle samfunnsarenaer må gjelde alle, uavhengig av etnisitet, kjønn, seksuell orientering eller nedsatt funksjonsevne. Styrket kamp mot diskriminering er nødvendig for å sikre mangfoldet og respekten for at mennesker har ulike mål, drømmer og visjoner for hva som er det gode liv for dem.

Venstre vil:
bekjempe intoleranse, kriminalitet og rasisme — uansett hvor det forekommer
at kommunen må gå foran for å sikre like jobbmuligheter uavhengig av etnisk bakgrunn. Skedsmo som arbeidsgiver skal rekruttere bredt i befolkningen slik at kommunens ansatte representerer et tverrsnitt av befolkningen.
styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner som driver flerkulturelt arbeid
at utesteder som diskriminerer gjestene sine umiddelbart skal miste skjenkebevillingen

6. Mulighetenes Skedsmo
Næringsliv og arealplanlegging

Kunnskapsbyen Lillestrøm og en høyt utdannet befolkning gjør Skedsmo kommune til et kompetansesenter med godt utgangspunkt for en innovativ og bærekraftig næringspolitikk.
Venstre ønsker å gjøre det lettere å skape en arbeidsplass for seg selv og noen andre, og legge til rette for et mangfoldig næringsliv og arbeidsmarked. Den sterke befolkningsveksten i kommunen gjør at det er blitt et økende press på arealer. Venstre mener det er positivt at folk har lyst til å bosette seg i kommunen, men den sterke veksten stiller også kommunen overfor en rekke utfordringer som må møtes med klare prioriteringer.


6.1 Det kreative Skedsmo

Et dynamisk næringsliv og samfunn trenger både arbeidsskapere og arbeidstakere. Venstre ønsker å skape en enklere hverdag for småbedriftseiere i Skedsmo, og legge til rette for at flere kan skape og utvikle nye bedrifter.

Venstre vil:
styrke samarbeidet mellom næringsliv, kunnskapsmiljøene og kommunen
opprette et servicekontor for næringslivet med spesiell vekt på å kunne gi informasjon og veiledning til folk som ønsker å starte egen bedrift, og tilby støttefunksjoner til bedrifter i etableringsfasen
skape bedre rammebetingelser for næringsvirksomhet basert på kultur, design og opplevelser
arbeide for å slå sammen stillingsbrøker i kommunen slik at deltidsansatte som ønsker fulltid så langt som mulig skal få tilbud om det

6.2 Møtestedet Skedsmo

Skedsmo kommune er et viktig møtested på Nedre Romerike og et messe-og handelssentrum for hele Oslo-regionen. Venstre ønsker å legge til rette for at Skedsmo utvikles som et sted for gode opplevelser og at trafikken til store messer og arrangementer kan komme det øvrige næringslivet til gode. Venstre ønsker også å gi butikker, restauranter og utesteder økt frihet i forhold til åpningstider, slik at innbyggerne i kommunen kan få et mer fleksibelt tilbud.

Venstre vil:
utvikle Storgata i Lillestrøm til å bli en pulserende gågate
utvikle områdene rundt Strømmen Storsenter og langs Strømsveien til et mer bymessig sentrum
legge til rette for sentrumsutvikling på Skedsmokorset
tillate butikker å ha åpent så lenge de ønsker, også på søndager
tillate lengre åpningstider for utesteder for å motvirke trengselen som oppstår når alle skal hjem fra byen samtidig
innføre "smiley-systemet" fra Danmark som en metode for å opprettholde hyppige kontroller av skjenkebransjen og ansvarliggjøre bransjen


6.3 Effektiv ressursutnyttelse

Arealpress må møtes med klare prioriteringer. Venstre vil prioritere fortetting fremfor nedbygging av friluftsområder i nærheten av der folk bor, og bygging på dyrket mark fremfor nedhugging av skog og kratt.

Venstre vil:
åpne for utbygging på landbruksarealer
gå inn for fortetting i sentrale områder ved å bygge mer i høyden slik at friluftsområder kan bevares og kollektivtrafikken kan utnyttes mer effektivt
legge ned Kjeller flyplass og ta i bruk området til bolig-og næringsformål
sikre parallell utbygging av et godt kollektivtilbud ved større byggeprosjekter

7. Frivillighet og engasjement
Kultur og idrett

Bærebjelken i aktivitet-og kulturtilbudet i Skedsmo er det arbeidet som legges ned av samfunnsengasjerte mennesker i frivillige organisasjoner og foreninger. Venstre mener det er viktig at kommunen støtter opp under dette engasjementet ved å gi gode rammevilkår og spille en aktiv tilretteleggerrolle.

7.1 Et levende kulturliv

Kunst og kultur er de meste sentrale uttrykk for menneskers sameksistens. Skedsmo har et rikt og spennende kulturliv. Å styrke og videreutvikle dette mangfoldet, vil gjøre Skedsmo til en bedre og mer attraktiv kommune å bo i.

Venstre vil:
at kommunen ikke skal styre innholdet i kulturtilbudet, men heller legge til rette for at profesjonelle og amatører kan utfolde og utvikle sine kreative evner
gi kultursektoren økte ressurser, slik at kommunen kan være en aktiv og forutsigbar samarbeidspartner
sikre gratis øvingslokaler for alle typer musikere
sikre lokaler som gir rom for kunstnere både for kunstutvikling og næringsutvikling innen kunsten
jobbe for å endre pengespilloven slik at det, i ordnede former, blir tillatt å spille poker og andre ferdighetsbaserte pengespill

7.2 Et godt fritidstilbud for barn og unge

Barn og unge trenger felles møteplasser på fritiden utenom det organiserte tilbudet som finnes i regi av frivillige organisasjoner. Ordningen med ungdomshus har fungert veldig bra og bør utvides.

Venstre vil:
satse videre på ungdomshusene i Lillestrøm og Strømmen gjennom utvidet åpningstid i helgene og utvidelse av aktivitetstilbudet på Strømmen til å gjelde alle i alderen 10-19 år.
etablere nye ungdomshus på Skjetten og Skedsmokorset
styrke musikkskolen

7.3 Biblioteket som senter for kunnskap og kultur

Biblioteket skal være et senter for kunnskap og kultur, og bidra til å styrke demokratiet ved å sikre fri adgang til informasjon. Biblioteket skal også være en arena for integrering, ved å bevare og formidle norsk kulturarv og samtidig være det stedet der minoritetsspråklige grupper får mulighet til å ta vare på eget språk og utfolde sin egen identitet.

Venstre vil:
gjøre bibliotekene til mer attraktive møteplasser ved å utvide åpningstidene på hverdager
styrke IT-tilbudet, særlig på Skedsmokorset bibliotekfilial
gi biblioteket flere og mer tydelige oppgaver i integreringsarbeidet


7.4 En historie å ta vare på

Skedsmo kommune har en lang og stolt historie som er viktig å ta vare på og videreformidle til kommende generasjoner.

Venstre vil:
øke støtten til tiltak for formidling av Skedsmo kommunes historie
etablere et bygdemuseum på Strømmen som viser kommunens utvikling fra førindustriell tid til i dag, eventuelt som et regionalt museum i samarbeid med andre kommuner
etablere et flymuseum på Kjeller

7.5 Idrett for alle

Hele Skedsmos befolkning skal ha mulighet til å delta i idrett og friluftsliv. Dette gjelder også for dem som ikke er med i den organiserte idretten. Alle må ha mulighet til å drive aktivitet på egne vilkår og selv bestemme hvilken form og innhold aktivitetene skal ha.

Venstre vil:
videreføre gratisprinsippet for barn og unge og utvide det til å gjelde til 19 år
prioritere bygging og vedlikehold av idrettsanlegg for breddeidrett
etablere en flerbruksbane som er tilpasset internasjonale mål for cricket, ved Lillestrøm stadion
bygge kunstgressbane på Leirsund
rehabilitere hallen i Tæruddalen
ruste opp svømmebassenget på Sagdalen skole slik at revmatikere i kommunen kan få et jevnt og godt varmtvannstilbud, og gjøre varmtvannstilbudet gratis for brukerne
oppgradere Nebbursvollen slik at bassenget kan benyttes til stuping
opprette en tilbringertjeneste fra Lillestrøm bussterminal til Nebbursvollen i badesesongen
støtte privat utbygging av et badeland i kommunen
bygge ny skytebane på Lahaugmoen og legge ned skytebanen på Skjetten
sikre et godt ski-og turløypenett, samt god og tilgjengelig informasjon om nettet

7.6 Toppidrett

Skedsmo har fotballag i landets øverste divisjon på både dame-og herresiden. Team Strømmen og Lillestrøm SK engasjerer supportere i hele kommunen og utgjør en viktig del av kommunens identitet.

Venstre vil:
at kommunen skal være en fleksibel og samarbeidsvillig partner overfor toppklubbene
tilrettelegge for utbygging av nye trenings-og stadionfasiliteter

8. Skedsmo i verden
Globalt ansvar

Mange av utfordringene Skedsmo står overfor, møter man også andre steder i verden. Det er viktig å utveksle lærdom slik at man kan dra nytte av de erfaringene som gjøres på tvers av grensene. Men globalt ansvar handler om mer enn å løse de overordnede utfordringene som angår oss alle. Det handler også om å gjøre verden utenfor vår lille kommune til et bedre sted for dem som har det aller verst. Gjennom bevisste valg og en raus flyktningpolitikk, kan Skedsmo kommune hjelpe noen av dem som trenger vår hjelp aller mest.

8.1 Rettferdig handel

Fairtrade er en merkeordning som sikrer produsenter i utviklingsland skikkelige priser for produktene sine. Ved å bli en Fairtrade-kommune, vil Skedsmo forplikte seg til å jobbe aktivt med å øke kjennskapen, tilbudet og forbruket av Fairtrade-merkede produkter.

Venstre vil:
at Skedsmo kommune skal vedta å bli en Fairtrade-kommune
at kommunen skal velge Fairtrade-produkter så fremt et slikt alternativ er tilgjengelig, og ellers arbeide for å gjøre slike produkter tilgjengelige
gjøre Skedsmo kommune til en pådriver innen produktutvikling og etisk handel gjennom kommunens rolle som storinnkjøper

8.2 Et åpent og raust Skedsmo

Innvandring bidrar til kulturell berikelse og tilfører samfunnet nye impulser. Skedsmo skal være en åpen og raus kommune og gi nødvendig oppfølging til de som ønsker det. Det skal være attraktivt å komme til Skedsmo kommune. Skedsmo skal tilby seg å ta imot flere kvoteflyktninger.

Venstre vil:
gi alle innvandrere som kommer til kommunen tilbud om norsk-og samfunnsopplæring samt arbeidstrening
tilby et utvidet frivillig introduksjonskurs som også skal omfatte de som kommer gjennom familiegjenforening
heve kompetansen for lærere som jobber med minoritetsspråklige
styrke den frivillige sektor som integreringsarena
at Skedsmo skal ta imot flere flyktninger

8.3 Skedsmo — en kommune i Europa

EØS-avtalen påvirker kommunale beslutninger og griper ofte direkte inn i hverdagen til innbyggerne i kommunen, på både godt og vondt. Når Norge ikke er medlem av EU, er det spesielt viktig å kunne komme på banen tidlig for å påvirke i saker som får stor betydning for kommunens innbyggere.

Venstre vil:
gjøre informasjon om EØS-prosesser lettere tilgjengelig
legge til rette for mer aktiv bruk av Osloregionens Europakontor som påvirkningskanal overfor beslutningstakerne i EU
styrke informasjonsarbeidet om EUs utdannings-og forskningsprogrammer
videreutvikle samarbeidet med våre vennskapskommuner i Norden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**